Skip to content

☎️ 2105442849 - 2110128841

Αγροτικά Θέματα 2024

58.50

Category:

Περιγραφή

Όπως σε όλους σχεδόν τους επαγγελματικούς κλάδους, το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούνται ποικίλες και σημαντικές μεταβολές και στον αγροτικό κλάδο, οι οποίες επηρεάζουν όλο τον αγροτικό κόσμο. Οι κυριότερες μεταβολές σε αυτόν ιδιαίτερα πολύπλοκο κλάδο από νομικής και φορολογικής απόψεως, αφορούν στη φορολογία εισοδήματος, τον ΦΠΑ και ασφαλώς το ασφαλιστικό καθώς έχει τεθεί σε εφαρμογή ένας τελείως καινούριος νόμος.

Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι ο νέος επικαιροποιημένος πρακτικός οδηγός με τίτλο «Αγροτικά θέματα 2024» μπορεί να αποτελέσει ένα εφ’ όλης της ύλης χρήσιμο εργαλείο, τόσο για τους άμεσα ενδιαφερόμενους (αγρότες, όλων των καθεστώτων, αγροτικούς συνεταιρισμούς, αλιείς κ.λπ.) αλλά και για τους λογιστές-φοροτεχνικούς που αντιμετωπίζουν καθημερινά μία πληθώρα διατάξεων και αλλαγών οι οποίες λαμβάνουν χώρα προτού αφομοιωθούν πλήρως οι αμέσως προηγούμενες αλλαγές της νομοθεσίας.

Περαιτέρω, το βιβλίο χωρίζεται σε πέντε (5) μέρη ως εξής:

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρατίθενται γενικότερα ζητήματα που άπτονται του επαγγέλματος του αγρότη και διαδικασίες στις οποίες αυτός πρέπει να προβεί, όπως η εγγραφή στο μητρώο αγροτών, το καθεστώς σχετικά με την ασφάλιση και τις εισφορές στον ΕΛΓΑ, οι αγροτικές ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαδικασία αδειοδότησης του παραγωγού-πωλητή λαϊκών αγορών, η αδειοδότηση και λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όλο το θεσμικό πλαίσιο των σχετικά με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, το νομικό πλαίσιο περί αγροτουρισμού, αλιευτικού τουρισμού, υδατοκαλλιεργειών κ.λπ.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναλύονται οι υποχρεώσεις των αγροτών σε σχέση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) κωδικοποιημένες έως σήμερα. Σε αυτό το μέρος παρατίθενται ειδικά ζητήματα σχετικά με την ένταξη των αγροτών σε τήρηση βιβλίων, τον τρόπο έκδοσης των στοιχείων (παραστατικά διακίνησης, τιμολόγια), βασικά ζητήματα mydata, αλλά και η διασύνδεση των ΦΗΜ με τα POS. Ιδιαίτερα ζητήματα, αναφορικά με τα παραστατικά που εκδίδουν τα ελαιοτριβεία, τη λογιστική παρακολούθηση των παραγγελιοδοχικών πωλήσεων, την υποχρέωση που έχουν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος για έκδοση του ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, το οποίο θα πρέπει να εκδίδουν προς όλους κ.λπ.

Στο τρίτο μέρος θα μας απασχολήσουν θέματα σχετικά με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (όπως έχει κωδικοποιηθεί με το ν.5079/2023) όπως η διάκριση της αγροτικής από τη μεταποιητική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, ο τρόπος λειτουργίας ΦΠΑ για τους αγρότες, το ειδικό καθεστώς αγροτών, συντελεστές ΦΠΑ αγροτικών προϊόντων, δηλωτικές υποχρεώσεις, απαλλαγές, ειδικά ζητήματα για τους αλιείς και τα αλιευτικά σκάφη κ.ά.

Στο τέταρτο μέρος του βιβλίου αναλύονται οι διατάξεις που αφορούν τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) (όπως έχει κωδικοποιηθεί με το ν.5107/2024) καθώς και οι λοιποί φόροι-τέλη που επιβάλλονται στους αγρότες. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται θέματα για τον τρόπο φορολόγησης των μεμονωμένων αγροτών αλλά και όσων έχουν παράλληλα εισοδήματα από άλλες πηγές, τεκμήρια – αντικειμενικές δαπάνες, προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος, αποσβέσεις, καθώς και ιδιαίτερα ζητήματα που άπτονται της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων (πίνακα Γ2 του εντύπου Ε3 για τις αγροτικές επιδοτήσεις, πίνακας 4Γ1 του εντύπου Ε1 για το κέρδος από αγροτική δραστηριότητα). Τέλος, περιλαμβάνονται θέματα σε λοιπούς φόρους-τέλη, όπως ΕΦΚ, εισφορά δακοκτονίας, ζητήματα αδειοδότησης ή μεταβίβασης αγροτικών οχημάτων.

Στο πέμπτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζουμε τις βασικότερες διατάξεις του ασφαλιστικού ν.4387/2016 όπως έχει κωδικοποιηθεί με το ν.5107/2024. Πέρα από τις γενικές διατάξεις του νόμου για τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών, θα βρείτε θέματα για το εργόσημο, την παράλληλη απασχόληση (αγροτική δραστηριότητα ή/και μισθωτή εργασία ήκαι ελεύθερο επάγγελμα) καθώς και την περίπτωση συνταξιούχου του τ. ΟΓΑ, ο οποίος αναλαμβάνει απασχόληση.

Επιστημονική Ομάδα ASTbooks

ISBN: 978-618-209-084-8

Σελ.969

Λεπτομέρειες

Επιπρόσθετα, μετά την από 7.4.2014 κατάργηση της ΠΟΛ.109/1986, για τις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση ΦΠΑ από τον παραγγελιοδόχο και ο φόρος αυτός αποδίδεται, στο σύνολό του, στο δημόσιο από τον παραγγελιοδόχο (έμπορο ή συνεταιριστική οργάνωση) δεδομένου ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος απαλλάσσονται από την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ.

Με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των κατωτέρω προσδιορίζεται η έννοια της καθαρής αξίας της πλασματικής πώλησης ως τη διαφορά που προκύπτει μετά από την αφαίρεση από την αξία της πραγματικής πώλησης χωρίς ΦΠΑ του ποσού που παρακρατά ο παραγγελιοδόχος από τον παραγγελέα βάσει της συμφωνίας που συνάπτει.

Με τις εκκαθαρίσεις που εκδίδουν οι παραγγελιοδόχοι στους αγρότες – παραγγελείς τους αποδίδουν σε αυτούς την καθαρή αξία που δικαιούνται για τις πωλήσεις τους (πλασματικές πωλήσεις), βάσει των συμφωνιών που συνάπτουν, στις εξής περιπτώσεις:

α) στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, δεδομένου ότι ο ΦΠΑ αποδίδεται στο δημόσιο από τον παραγγελιοδόχο σε κάθε περίπτωση, χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται υπόψη το αν η εκκαθάριση από τον παραγγελιοδόχο εκδίδεται πέραν του μηνός εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η πραγματική πώληση ή εντός του μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η πραγματική παράδοση των αγαθών από τον παραγγελιοδόχο. Διευκρινίζεται ότι, για την επιστροφή ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή στους εν λόγω αγρότες λαμβάνεται η εν λόγω καθαρή αξία που δικαιούται ο αγρότης.

β) στους αγρότες του κανονικού καθεστώτος εφόσον η εκκαθάριση από τον παραγγελιοδόχο εκδίδεται πέραν του μηνός εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η πραγματική πώληση του παραγγελιοδόχου.

Είναι προφανές ότι δεν απαιτείται καμία αναφορά περί ΦΠΑ στις εν λόγω εκκαθαρίσεις. Περαιτέρω, σύμφωνα και με την ΠΟΛ.1116/2014, οι εν λόγω αξίες συνιστούν εκροές απαλλασσόμενες από το φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών για τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος και καταχωρούνται στον κωδ. 349 της περιοδικής δήλωσης.

Ωστόσο, κατά συνήθη πρακτική, οι παραγγελιοδόχοι πραγματοποιούν έξοδα (συσκευασίας, μεταφοράς κ.ά.) προκειμένου να προβούν στην πώληση των αγροτικών προϊόντων.

Όταν ο παραγγελιοδόχος πραγματοποιεί έξοδα στο όνομα και για λογαριασμό του παραγγελέα – αγρότη (έξοδα για λογαριασμό τρίτου), τα οποία τηρούνται σε ειδικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια παρακρατούνται από τον αγρότη λόγω ταμειακού συμψηφισμού, το ποσό των εν λόγω εξόδων αποτελεί μέρος της αξίας πώλησης του αγρότη, καθώς πρόκειται για έξοδα που ουσιαστικά πραγματοποίησε ο αγρότης για την αγροτική εκμετάλλευσή του και για τα οποία έξοδα ο αγρότης επιβαρύνεται με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Τα εν λόγω έξοδα εμφανίζονται στην εκκαθάριση με το ΦΠΑ με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί και τα σχετικά πρωτότυπα φορολογικά παραστατικά επισυνάπτονται υποχρεωτικά στην εκκαθάριση. Στην περίπτωση αυτή:

α) Εάν πρόκειται για αγρότη του κανονικού καθεστώτος, καταχωρείται ως αξία εκροών η καθαρή αξία που δικαιούται ο αγρότης (πριν την αφαίρεση των εν λόγω εξόδων) και υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των σχετικών φορολογικών στοιχείων που έχουν εκδοθεί στο όνομά του.

β) Εάν πρόκειται για αγρότη του ειδικού καθεστώτος, ως αξία για την επιστροφή ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή, λαμβάνεται η καθαρή αξία που δικαιούται ο αγρότης (πριν την αφαίρεση των εν λόγω εξόδων). Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1116/2014, επισημαίνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση είναι προς όφελος των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι θα λαμβάνουν επιστροφή με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή με βάση το ύψος των πωλήσεών τους, όπως αυτές θα προκύπτουν από τις εκκαθαρίσεις των συνεταιριστικών οργανώσεων, και χωρίς να επιβαρύνονται με το ΦΠΑ που αναλογεί στην προμήθεια των συνεταιρισμών και στα έξοδα με τα οποία ενδεχομένως οι συνεταιρισμοί τους χρεώνουν.

Στην περίπτωση όμως που ο παραγγελιοδόχος πραγματοποιεί έξοδα στο όνομά του αλλά για λογαριασμό του παραγγελέα – αγρότη και τα οποία παρακρατά από αυτόν, τότε η καθαρή αξία που αποδίδει ο παραγγελιοδόχος στον αγρότη – παραγγελέα, και η οποία αναφέρθηκε ανωτέρω, είναι μειωμένη κατά το ποσό που ισούται με την αξία χωρίς ΦΠΑ των εξόδων που έχει πραγματοποιήσει ο παραγγελιοδόχος στο όνομά του. Εν προκειμένω, αυτονόητο είναι ότι οι παραγγελιοδόχοι έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που έχει επιβαρύνει τα έξοδα αυτά.

Διευκρινίζεται ότι, σε συνάφεια με τα ανωτέρω, το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά από την αφαίρεση των δύο ποσών, δηλαδή της αξίας της πλασματικής παράδοσης του παραγγελέα – αγρότη προς τον παραγγελιοδόχο από την αξία της πραγματικής παράδοσης που ενεργεί ο παραγγελιοδόχος στο όνομά του, δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, δεδομένου ότι το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία της πραγματικής πώλησης των αγαθών που πραγματοποιεί ο παραγγελιοδόχος. Το ίδιο ισχύει και για τα έξοδα που πραγματοποιούν οι παραγγελιοδόχοι στο όνομά τους και τα οποία παρακρατούν από τους αγρότες – παραγγελείς.

Παράδειγμα 1:

Αγροτικός συνεταιρισμός πραγματοποιεί παραγγελιοδοχική πώληση αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγρότη, με τη συμφωνία να παρακρατήσει ως αμοιβή 20% επί της αξίας της πώλησης, πλέον των εξόδων που θα πραγματοποιήσει μέχρι την πώληση των αγαθών.

Έστω ότι ο συνεταιρισμός πραγματοποιεί στο όνομα του αγρότη έξοδα συσκευασίας συνολικής αξίας 100 ευρώ (καθ. αξία 80,65 ευρώ συν ΦΠΑ 19,35 ευρώ) και στο όνομά του έξοδα μεταφοράς συνολικής αξίας 50 ευρώ (καθ. αξία 40,32 ευρώ, ΦΠΑ 9,68 ευρώ) και ότι τελικά τα αγροτικά προϊόντα πωλούνται από τον συνεταιρισμό στην τιμή των 1.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13%, (130 ευρώ). Η εκκαθάριση από τον παραγγελιοδόχο εκδίδεται πέραν του μηνός εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση των αγαθών.

Υπόχρεος για την απόδοση στο δημόσιο του ΦΠΑ της πώλησης, δηλαδή του ποσού των 130 ευρώ, είναι ο αγροτικός συνεταιρισμός.

Ο αγροτικός συνεταιρισμός έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των μεταφορικών εξόδων (9,68 ευρώ) καθώς είναι έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί στο όνομά του.

Με την εκκαθάριση που εκδίδει ο συνεταιρισμός προς τον αγρότη παραγγελέα παρακρατά, από τα 1.000 ευρώ της τελικής καθαρής αξίας:

  • το ποσό των 240,32 ευρώ (200 ευρώ λόγω συναφθείσας συμφωνίας συν καθαρή αξία μεταφορικών εξόδων 40,32 ευρώ – δεδομένου ότι ο συνεταιρισμός έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των μεταφορικών εξόδων αφού είναι έξοδα στο όνομά του) και
  • για λόγους ταμειακού συμψηφισμού, το ποσό των 100 ευρώ για τα έξοδα συσκευασίας που πραγματοποίησε στο όνομα και για λογαριασμό του αγρότη.

Καταβάλλει τελικά στον αγρότη ταμειακά το ποσό των 659,68 € [1.000-(240,32+100)].

Η καθαρή αξία της πλασματικής πώλησης που πραγματοποιείται μεταξύ αγρότη και συνεταιρισμού είναι το ποσό των 759,68 ευρώ, και:

α) Αν ο αγρότης ανήκει στο ειδικό καθεστώς, επί του ποσού αυτού δηλαδή 759,68 ευρώ υπολογίζεται ο προς επιστροφή ΦΠΑ με την εφαρμογή του κατ’ αποκοπή συντελεστή 6%.

β) Αν ο αγρότης ανήκει στο κανονικό καθεστώς καταχωρεί στα βιβλία του τα έξοδα συσκευασίας εκπίπτοντας το ΦΠΑ αυτών (19,35 ευρώ).

Λογιστικές εγγραφές παραγγελιοδόχου

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
30 Πελάτες 1.130,00
70.03 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες 1.000,00
54.020.01 ΦΠΑ εκροών 130,00
(1) Πώληση προϊόντων

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
64.07 Μεταφορικά 40,32
54.02.02 ΦΠΑ εισροών 9,68
53 Λοιπές υποχρεώσεις 50,00
(2) Τιμολόγιο μεταφορικών στο όνομα του παραγγελιοδόχου

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
33 Λοιπές απαιτήσεις 100,00
38 Ταμείο 100,00
(3) Πληρωμή εξόδων συσκευασίας και ταυτόχρονη απαίτηση από τον παραγγελέα

Με το παραστατικό της εκκαθάρισης:

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
20 Αγορές εμπορευμάτων 759,68
50 Προμηθευτής / Αγρότης Χ 759,68
(4) «Πλασματική» αγορά από τον παραγγελέα

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
50 Προμηθευτής / Αγρότης Χ 100,00
33 Λοιπές απαιτήσεις 100,00
(5) Παρακράτηση των εξόδων συσκευασίας κατά την πληρωμή του παραγγελέα

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
50 Προμηθευτής / Αγρότης Χ 659,68
38 Ταμείο 659,68
(6) Πληρωμή του παραγγελέα

Περιοδική δήλωση ΦΠΑ παραγγελιοδόχου

«Πραγματική» παράδοση: είναι αυτή που πραγματοποιεί ο παραγγελιοδόχος στο όνομά του για λογαριασμό του παραγγελέα και αποτελεί εκροή του παραγγελιοδόχου.

Κατά συνέπεια ο παραγγελιοδόχος, στην οικεία δήλωση ΦΠΑ που θα υποβάλει, θα καταχωρίσει στον πίνακα των εκροών τα ποσά 1.000,00 και 130,00 στους κωδικούς 301 και 331 αντίστοιχα. Στον πίνακα των εισροών του θα καταχωρήσει τα ποσά 40,32 και 9,68 στους κωδικούς 361 και 381.

Λογιστικές εγγραφές παραγγελέα (με το παραστατικό της εκκαθάρισης):

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
64.12.ΧΧ Λοιπά έξοδα/Έξοδα συσκευασίας 80,65
54.02.02 ΦΠΑ εισροών 19,35
50 Προμηθευτής 100,00
(1) Έξοδα συσκευασίας

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
30 Πελάτες / Αγροτικός συνεταιρισμός Χ 759,68
70.01.01 Πωλήσεις εμπορευμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες 759,68
(2) Πλασματική παράδοση σε αγροτικό συνεταιρισμό

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
38 Πελάτες / Αγροτικός συνεταιρισμός Χ 659,68
50 Προμηθευτής 100,00
30 Πελάτες / Αγροτικός συνεταιρισμός Χ 759,68
(3) Είσπραξη εκκαθάρισης

Περιοδική δήλωση ΦΠΑ παραγγελέα

«Πλασματική» παράδοση: είναι αυτή που πραγματοποιείται από τον παραγγελέα στον παραγγελιοδόχο αποτελεί εκροή του παραγγελέα και εισροή του παραγγελιοδόχου.

Συνεπώς, ο παραγγελέας στη δήλωση ΦΠΑ που θα υποβάλει, θα καταχωρίσει στον πίνακα των εκροών το ποσό που του απέδωσε ο παραγγελιοδόχος, ήτοι το ποσό των 759,68 στον κωδικό 349 (Λοιπές εκροές χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης). Στον πίνακα των εισροών του θα καταχωρήσει τα ποσά 80,65 και 19,35 στους κωδικούς 361 και 381.

 

Παράδειγμα 2:

Αγροτικός συνεταιρισμός πραγματοποιεί παραγγελιοδοχική πώληση αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγρότη του κανονικού καθεστώτος, με τη συμφωνία να παρακρατήσει ως αμοιβή 20% επί της αξίας της πώλησης πλέον των εξόδων που θα πραγματοποιήσει μέχρι την πώληση των αγαθών.

Έστω ότι ο συνεταιρισμός πραγματοποιεί στο όνομα του αγρότη έξοδα συσκευασίας συνολικής αξίας 100 ευρώ (καθ. αξία 80,65 ευρώ συν ΦΠΑ 19,35 ευρώ) και ότι τελικά τα αγροτικά προϊόντα πωλούνται από τον συνεταιρισμό στην τιμή των 1.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13%, (130 ευρώ). Η εκκαθάριση από τον παραγγελιοδόχο εκδίδεται εντός του μηνός που πραγματοποιήθηκε η πώληση των αγαθών.

Υπόχρεος για την απόδοση στο δημόσιο του ΦΠΑ της πώλησης, δηλαδή του ποσού των 130 ευρώ, είναι τόσο ο συνεταιρισμός όσο και ο αγρότης του κανονικού καθεστώτος για την παράδοση που πραγματοποιεί ο καθένας, πραγματική και πλασματική αντίστοιχα, επί της αξίας αυτών.

Με την εκκαθάριση που εκδίδει ο συνεταιρισμός προς τον αγρότη παραγγελέα παρακρατά, από τα 1.000 ευρώ της τελικής καθαρής αξίας:

  • το ποσό των 200 ευρώ (λόγω συναφθείσας συμφωνίας) και
  • για λόγους ταμειακού συμψηφισμού, το ποσό των 100 ευρώ για τα έξοδα συσκευασίας που πραγματοποίησε στο όνομα και για λογαριασμό του αγρότη.

Ο συνεταιρισμός θα αποδώσει το ποσό ΦΠΑ των 26 ευρώ που αντιστοιχεί στην «προμήθειά» του, ενώ ο αγρότης θα αποδώσει το ποσό των 104 ευρώ ως φόρο εκροών το οποίο θα συμψηφίσει με το ΦΠΑ των εξόδων συσκευασίας (19,35 ευρώ) ως φόρο εισροών.[1]

3.7.6 Παράδειγμα παραγγελιοδοχικών πωλήσεων όταν ο παραγγελιοδόχος πραγματοποιεί έξοδα στο όνομα και για λογαριασμό του παραγγελέα – αγρότη (εκκαθάριση εντός του μήνα πραγματοποίησης της παράδοσης)

Ο μεταφορέας Γ μεταφέρει εμπορεύματα από τον παραγγελέα Α στον παραγγελιοδόχο Β, εκδίδοντας φορτωτική στο όνομα του παραγγελέα Α συνολικής αξίας 161,20 € [130,00 € + ΦΠΑ 24% (31,20 €)]. Η φορτωτική εξοφλείται από τον παραγγελιοδόχο Β με την παραλαβή των εμπορευμάτων.

Επιπλέον, ο Β καταβάλλει για αχθοφορικά το ποσό των 20,00 €

Η προμήθεια που έχει συμφωνηθεί για τον Β είναι 24,22 € και το παραστατικό της εκκαθάρισης θα εκδοθεί εντός του μήνα κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πραγματική παράδοση των αγαθών από τον παραγγελιοδόχο.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ, κατά την πώληση αγαθών από παραγγελιοδόχο που ενεργεί στο όνομά του, θεωρείται ότι συντελείται παράδοση αγαθών μεταξύ αυτού και του παραγγελέα.

Στην περίπτωση αυτή ο παραγγελιοδόχος θεωρείται αγοραστής ως προς τον παραγγελέα.

Το ποσό που παρακρατά ο παραγγελιοδόχος από τον παραγγελέα και το οποίο είθισται να αποκαλείται ως «προμήθεια» θεωρείται ότι συνιστά την αμοιβή του παραγγελιοδόχου για παροχή υπηρεσιών προς τον παραγγελέα.

Ωστόσο, όπως έχει διευκρινιστεί με την Ε.2181/2020, στις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγαθών πραγματοποιούνται δύο παραδόσεις αγαθών και δεν πραγματοποιείται παροχή υπηρεσιών από τον παραγγελιοδόχο προς τον παραγγελέα. Η μια παράδοση (πραγματική) είναι αυτή που πραγματοποιεί ο παραγγελιοδόχος στο όνομά του για λογαριασμό του παραγγελέα και αποτελεί εκροή του παραγγελιοδόχου, ενώ η άλλη παράδοση (πλασματική) που πραγματοποιείται από τον παραγγελέα στον παραγγελιοδόχο αποτελεί εκροή του παραγγελέα και εισροή του παραγγελιοδόχου.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να απεικονίζονται οι εν λόγω πράξεις στις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλουν τόσο οι υποκείμενοι στον φόρο που ενεργούν ως παραγγελείς, όσο και αυτοί που ενεργούν ως παραγγελιοδόχοι προς τον σκοπό της άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ και της ορθής απόδοσης του φόρου αυτού στο Δημόσιο. Δεδομένου ότι πρόκειται για παραδόσεις των ίδιων αγαθών, εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ στις εν λόγω παραδόσεις, ανάλογα με τη δασμολογική κλάση στην οποία εντάσσονται τα αγαθά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 και του Κεφαλαίου Α’ «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, κατά περίπτωση.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, η προαναφερόμενη ως «προμήθεια» είναι, επί της ουσίας, η διαφορά που προκύπτει μετά την αφαίρεση της αξίας της πλασματικής παράδοσης του παραγγελέα προς τον παραγγελιοδόχο από την αξία της πραγματικής παράδοσης που ενεργεί ο παραγγελιοδόχος στο όνομά του στους αγοραστές (242,15 – 217,93 = 24,22). Δηλαδή, η αμοιβή του παραγγελιοδόχου περιλαμβάνεται στην τελική τιμή της πραγματικής παράδοσης του παραγγελιοδόχου προς τον εκάστοτε αγοραστή, η οποία παράδοση αποτελεί πράξη υπαγόμενη στον ΦΠΑ. Κατά συνέπεια, με την εκκαθάριση που συνήθως εκδίδεται προς τον σκοπό αυτό, ο παραγγελιοδόχος αποδίδει στον παραγγελέα το ποσό που αναλογεί στην αξία της πλασματικής του παράδοσης δεδομένου ότι η αμοιβή του καθώς και ο αναλογών ΦΠΑ, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, περιλαμβάνεται στην τελική τιμή της πραγματικής παράδοσης. Οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση θα συνιστούσε διπλή φορολόγηση.

Συνοψίζοντας:

Περιοδική δήλωση ΦΠΑ

  • Παραγγελιοδόχος

«Πραγματική» παράδοση: είναι αυτή που πραγματοποιεί ο παραγγελιοδόχος στο όνομά του για λογαριασμό του παραγγελέα και αποτελεί εκροή του παραγγελιοδόχου.

Κατά συνέπεια ο παραγγελιοδόχος, στην οικεία δήλωση ΦΠΑ που θα υποβάλει, θα καταχωρίσει στον πίνακα των εκροών τα ποσά 242,15 € και 31,48 € στους κωδικούς 301 και 331 αντίστοιχα. Στον πίνακα των εισροών του θα καταχωρήσει τα ποσά 217,93 € και 28,59 € στους κωδικούς 361 και 381.

  • Παραγγελέας

«Πλασματική» παράδοση: είναι αυτή που πραγματοποιείται από τον παραγγελέα στον παραγγελιοδόχο αποτελεί εκροή του παραγγελέα και εισροή του παραγγελιοδόχου.

Συνεπώς, ο παραγγελέας στη δήλωση ΦΠΑ που θα υποβάλει, θα καταχωρίσει στον πίνακα των εκροών το ποσό που του απέδωσε ο παραγγελιοδόχος, ήτοι το ποσό των 217,93 € στον κωδικό 301 και το ποσό 28,59 € που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ, στον κωδικό 331 της περιοδικής δήλωσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Ε.2181/2020, όταν ο παραγγελιοδόχος πραγματοποιεί έξοδα στο όνομα και για λογαριασμό του παραγγελέα – αγρότη (έξοδα για λογαριασμό τρίτου), τα οποία τηρούνται σε ειδικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια παρακρατούνται από τον αγρότη λόγω ταμειακού συμψηφισμού, το ποσό των εν λόγω εξόδων αποτελεί μέρος της αξίας πώλησης του αγρότη, καθώς πρόκειται για έξοδα που ουσιαστικά πραγματοποίησε ο αγρότης για την αγροτική εκμετάλλευσή του και για τα οποία έξοδα ο αγρότης επιβαρύνεται με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Τα εν λόγω έξοδα εμφανίζονται στην εκκαθάριση με το ΦΠΑ με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί και τα σχετικά πρωτότυπα φορολογικά παραστατικά επισυνάπτονται υποχρεωτικά στην εκκαθάριση. Στην περίπτωση αυτή:

α) Εάν πρόκειται για αγρότη του κανονικού καθεστώτος, καταχωρείται ως αξία εκροών η καθαρή αξία που δικαιούται ο αγρότης (πριν την αφαίρεση των εν λόγω εξόδων) και υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των σχετικών φορολογικών στοιχείων που έχουν εκδοθεί στο όνομά του.

Συνεπώς, ο παραγγελέας στην περιοδική του θα πρέπει να αποτυπώσει την εισροή των μεταφορικών εφόσον το τιμολόγιο είναι στο όνομά του. Συγκεκριμένα τα ποσά 130 και 31,20 στους κωδικούς 361 και 381 αντίστοιχα.

[1] Βλ. θ.3.7.6. παράδειγμα για λογιστικές εγγραφές.