Skip to content

☎️ 2105442849 - 2110128841

Δαπάνες Επιχειρήσεων 2023

58.50

Περιγραφή

Η νέα έκδοση του βιβλίου «Δαπάνες Επιχειρήσεων» έχει εμπλουτιστεί με όλες τις σχετικές εγκυκλίους και τροποποιήσεις του ν.4172/2013 που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2021, είναι ενημερωμένη με τον πιο πρόσφατο ν.5006/2022 και την υπ’ αριθ. 1097101 ΕΞ 3.10.2022 οδηγία αναφορικά με τον προσδιορισμό των εκπιπτόμενων δαπανών των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων και των μονών του Αγίου Όρους. Συνοπτικά, οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τους τελευταίους νόμους είναι οι κάτωθι:

 • Δαπάνες που πραγματοποιούνται σε περίπτωση εφαρμογής δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
 • Το όριο που τίθεται πλέον για το ποσό των δαπανών που εκπίπτουν μόνο μέχρι του σημείου που η επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης.
 • Δαπάνες αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς.
 • Δαπάνες αγοράς ή μίσθωσης εταιρικών οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.
 • Εξόφληση δαπανών ενοικίων με ηλεκτρονικά μέσα.
 • Αποσβέσεις οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.
 • Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ποσών μικρού ύψους.
 • Δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για την αισθητική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.
 • Δωρεές που πραγματοποιούν πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προς το Δημόσιο.
 • Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικών δαπανών
 • Δαπάνες σχετικά με φορολογικά κίνητρα

Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις ενδοομιλικές και στις συναλλαγές με επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη, δεδομένου ότι οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ως ζητήματα αιχμής από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ευρεία ανάλυση αποσβέσεων και προβλέψεων. Οδηγός για τη φορολογική αναμόρφωση δαπανών (διαφορές λογιστικής-φορολογικής βάσης).

Στο Παράρτημα του βιβλίου παρατίθενται ολόκληρες οι εγκύκλιοι και αποφάσεις που αφορούν κάποιες δαπάνες και διευκολύνουν την περαιτέρω κατανόηση.

Οι κατηγορίες δαπανών που αναλύονται σε αυτό το βιβλίο, είναι οι εξής:

 1. Προϋποθέσεις έκπτωσης δαπανών
 2. Αμοιβές – Παροχές στο προσωπικό των επιχειρήσεων
 3. Αμοιβές μελών Δ.Σ. – εταίρων Ο.Ε., Ε.Ε.
 4. Ασφαλιστικές εισφορές
 5. Ασφάλιστρα
 6. Αμοιβές – Αποζημιώσεις τρίτων
 7. Λοιπές παροχές τρίτων
 8. Δαπάνες ταξιδίων
 9. Δαπάνες φιλοξενίας, ψυχαγωγίας και εορταστικών εκδηλώσεων
 10. Δαπάνες οργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων κλπ
 11. Δαπάνες διαφήμισης
 12. Δωρεές – Χορηγίες – Υποτροφίες
 13. Δαπάνες τόκων
 14. Φόροι – τέλη
 15. Ποινικές ρήτρες, πρόστιμα, πρόσθετοι φόροι, προσαυξήσεις
 16. Διάφορα χρηματοοικονομικά έξοδα
 17. Ζημίες από φθορά, απώλεια, υποτίμηση κεφαλαίου
 18. Κόστος πωλήσεων – Κόστος μενόντων προϊόντων
 19. Δαπάνες που καταβάλλονται σε εταιρείες με έδρα σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη
 20. Ενδοομιλικές συναλλαγές
 21. Royalties (Δικαιώματα)
 22. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
 23. Μισθώματα ακινήτων
 24. Δαπάνες μίσθωσης, επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, ακινήτων
 25. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
 26. Προβλέψεις
 27. Λοιπές δαπάνες
 28. Φορολογική αναμόρφωση
 29. Διαφορές λογιστικής – φορολογικής βάσης.
 30. Δαπάνες σχετικές με φορολογικά κίνητρα

Επιστημονική Ομάδα ASTbooks

ISBN: 978-618-209-036-7

Σελ. 823

Λεπτομέρειες

2.6.1 Λογιστικός χειρισμός των εξόδων μισθοδοσίας

Προκειμένου για την λογιστική απεικόνιση των εξόδων μισθοδοσίας, θα χρησιμοποιήσουμε ενδεικτικά λογαριασμούς βάσει του προτεινόμενου λογιστικού σχεδίου του Παραρτήματος Γ του ν. 4308/2015.

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
60.01.00 Μικτές αποδοχές έμμισθου προσωπικού ΧΧΧ  
60.02.00 Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπικού ΧΧΧ  
60.01.01 Μικτές αποδοχές ημερομίσθιου προσωπικού ΧΧΧ  
60.02.01 Εργοδοτικές εισφορές ημερομίσθιου προσωπικού ΧΧΧ  
33.10 Προκαταβολές προσωπικού   ΧΧΧ
55.01 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης   ΧΧΧ
54.03.01.ΧΧ Παρακρατούμενος φόρος από μισθωτή εργασία και συντάξεις   ΧΧΧ
54.03.01.ΧΧ Παρακρατούμενη εισφορά αλληλεγγύης   ΧΧΧ
53.03 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες   ΧΧΧ
ΧΧ.Χ.ΧΧΧΧ – Μισθοδοσία μηνός …

Σημειώσεις:

 • Ο λογαριασμός 10 προκαταβολές προσωπικού αρχικά χρεώνεται ως απαίτηση της επιχείρησης και κατά την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του μήνα πιστώνεται και συμψηφίζεται με τους λογαριασμούς 60.01 και 60.02 οπότε και εκκαθαρίζεται.
 • Στο λογαριασμό01 περιλαμβάνονται οι εισφορές του εργοδότη προς ασφαλιστικούς φορείς καθώς επίσης και οι κρατήσεις εισφορών των εργαζομένων. Τα ποσά αυτά πρέπει να αποδίδονται κάθε μήνα στους ασφαλιστικούς φορείς.
 • Ο λογαριασμός03 απεικονίζει το καθαρό ποσό που εισπράττει το προσωπικό απαλλαγμένο από κάθε είδους κρατήσεις όπως π.χ. φόρος μισθωτών υπηρεσιών ή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ή κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων.

 

Παρατίθεται η μισθοδοτική κατάσταση και η λογιστική εγγραφή για τη μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου της εταιρείας «ΑΛΦΑ Α.Ε.»:

Όνομα Γεωργίου Χρήστος Αναγνώστου Δήμητρα Φράγκου Μαρία Σύνολα
Ειδικότητα Εργάτης Υπ. γραφείου Υπ. γραφείου
Μισθός 1.250,00 830 950 3.030,00
Ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου 196,88 130,73 149,63 477,23
Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη 310,13 205,92 235,7 751,74
Σύνολο ασφαλιστικών εισφορών 507 336,65 385,32 1.228,97
ΦΜΥ 139,29 46,89 73,29 259,47
Εισφορά αλληλεγγύης 8,64 0 2,04 10,68
Προκαταβολές 150 0 0 150
Πληρωτέο 755,2 652,39 725,05 2.132,63

 

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
60.01.00 Μικτές αποδοχές έμμισθου προσωπικού 1.780,00  
60.02.00 Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπικού 441,62  
60.01.01 Μικτές αποδοχές ημερομίσθιου προσωπικού 1.250,00  
60.02.01 Εργοδοτικές εισφορές ημερομίσθιου προσωπικού 310,13  
33.10 Προκαταβολές προσωπικού   150,00
55.01 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης   1.228,97
54.03.01.ΧΧ Παρακρατούμενος φόρος από μισθωτή εργασία και συντάξεις   259,47
54.03.01.Χ1 Παρακρατούμενη εισφορά αλληλεγγύης   10,68
53.03 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες   2.132,63
31.1.20Χ1 – Μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 20Χ1

 

 2.6.2 Λογιστικός χειρισμός αγοράς Η/Υ και λογισμικού που παρέχονται στους υπαλλήλους για τηλεργασία

Τα ποσά για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού (SOFTWARE) που παρέχονται στους υπαλλήλους της επιχείρησης για τηλεργασία, ήτοι εργασία μέσω υπολογιστή από το σπίτι, εκπίπτουν ως παραγωγικές δαπάνες για τους σκοπούς της επιχείρησης από τα ακαθάριστα έσοδα.

Δεν αποτελούν παροχή σε είδος δεδομένου ότι η παραχώρηση αυτή εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, την αύξηση της παραγωγικότητάς της και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών  και εκπίπτουν ως γενικά έξοδα διαχείρισης από τα ακαθάριστα έσοδα.

 

Παράδειγμα:

Στις 18.1.2019, η εταιρεία «ΑΛΦΑ Α.Ε.» αγοράζει 2 φορητούς Η/Υ (laptop) με ενσωματωμένο λογισμικό συνολικής αξίας 950,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. Η λογιστικοποίηση των ποσών για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού (SOFTWARE) που παρέχονται στους υπαλλήλους της επιχείρησης για τηλεργασία είναι αυτή που δίδεται παρακάτω:

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
15.01.03 Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 950,00  
54.02.02 ΦΠΑ εισροών 228,00  
50.01 Προμηθευτές – μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις   1.178,00
18.1.2019 – Αγορά φορητών Η/Υ για τηλεργασία εργαζομένων

Τα ανωτέρω πάγια δύνανται να αποσβεσθούν εφάπαξ, εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 1.500,00 €.

Η εγγραφή της εφάπαξ απόσβεσης του παγίου, έχει ως εξής:

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
66.05.03 Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων 949,99  
15.02.03 Σωρευμένες αποσβέσεις Η/Υ και ηλεκτρονικών συστημάτων   949,99
31.12.2019 – Εφάπαξ απόσβεση φορητών Η/Υ

 

2.6.3 Λογιστικός χειρισμός της δαπάνης για τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για ομαδική ασφάλιση ζωής του προσωπικού

Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για ομαδική ασφάλιση ζωής του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού τους, λογιστικά απεικονίζεται ως εξής:

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
60.03.06 Ασφάλιστρα προσωπικού (π.χ. ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως) ΧΧΧ  
50.01 Προμηθευτές – μη συνδεδεμένες οντότητες   ΧΧΧ
ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ – Ομαδική Ασφάλιση προσωπικού περιόδου….

 

2.6.4 Λογιστική απεικόνιση δαπανών για επιμόρφωση του προσωπικού

Οι δαπάνες για εκπαίδευση (π.χ. δίδακτρα) που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ (άρθρο 22, παρ. 1, περ. ιβ του ν. 2859/2000).

Περαιτέρω, οι δαπάνες για επιμόρφωση προσωπικού εκπίπτουν ως έξοδα μισθοδοσίας, αν η επιμόρφωση κρίνεται απαραίτητη από τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχείρησης, για την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού, την ανάπτυξη των εργασιών, τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος ή άλλως αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματος της ή στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς οι εν λόγω δαπάνες πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης.

 

Παράδειγμα:

Η εταιρεία «ΑΛΦΑ Α.Ε.» η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, αποστέλλει 2 υπαλλήλους λογιστές, σε σεμινάριο επιμόρφωσης με αφορμή την ψήφιση νέου φορολογικού νόμου, καταβάλλοντας στις 15.3.2019 το ποσό των 2.000,00 €. Η λογιστική απεικόνιση των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για επιμόρφωση του προσωπικού της είναι η εξής:

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
60.03.04 Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού 2.000,00  
50.01 Προμηθευτές – μη συνδεδεμένες οντότητες   2.000,00
15.3.2019 – Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο των υπαλλήλων ……

 

2.6.5 Λογιστική απεικόνιση των εξόδων στέγασης του προσωπικού

Η λογιστική απεικόνιση των εξόδων στέγασης του προσωπικού της επιχείρησης, εφόσον δεν έχει καταχωρηθεί ως παροχή σε είδος, άρα δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και δεν υπόκειται σε ΦΜΥ, γίνεται ως εξής:

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
60.03.01 Έξοδα στεγάσεως (π.χ. κατοικιών) ΧΧΧ  
50.01 Προμηθευτές – μη συνδεδεμένες οντότητες   ΧΧΧ
ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ – Ενοίκιο για στεγαση εργαζόμενου….

 

2.6.6 Λογιστική απεικόνιση των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Η εταιρεία «ΑΛΦΑ Α.Ε.» λαμβάνει τιμολόγιο με ημερομηνία 31.3.2019 αξίας 180,00 €, το οποίο αφορά υπηρεσίες παιδικού σταθμού για το τέκνο εργαζόμενης στην εταιρεία. Οι δαπάνες που καταβάλλει η επιχείρηση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, εφόσον τα παραστατικά εκδίδονται στο όνομα της επιχείρησης και στην αιτιολογία αναγράφονται τα στοιχεία του τέκνου, λογιστικοποιούνται ως εξής:

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
60.03.08 Λοιπές παρεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 180,00  
50.01 Προμηθευτές – μη συνδεδεμένες οντότητες   180,00
31.3.2019 – Δαπάνη παιδικού σταθμού που αφορά το τέκνο της… εργαζόμενης

Στον υπολογαριασμό 60.03.99 καταχωρούνται έξοδα τα οποία καταβάλλονται σε διάφορους τρίτους, όταν για τα έξοδα αυτά δε γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Στις περιπτώσεις που οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν τα 300,00 € ετησίως είναι παροχή σε είδος και θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία, επί αυτών γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος και τα έξοδα αυτά καταχωρούνται, μαζί με τις αμοιβές τρίτων, στους οικείους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 64.01 «Αμοιβές για υπηρεσίες.

 

2.6.7 Λογιστική απεικόνιση της δαπάνης για χρηματικά βραβεία

Η λογιστικοποίηση της δαπάνης για χρηματικά βραβεία που καταβάλλει επιχείρηση σε εργαζομένους της είναι η εξής:

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
60.01.00.0010 Αποδοχές Έμμισθου Προσωπικού Έκτακτες αμοιβές (πριμ, βραβεία, επιδόματα, αποζημιώσεις για παροχές σε είδος κ.λπ.) ΧΧΧ  
60.02.00 Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπικού ΧΧΧ  
60.01.01.0010 Έκτακτες αμοιβές (πριμ, βραβεία, επιδόματα ή αποζημιώσεις για παροχές σε είδος κ.λπ.) ΧΧΧ  
60.02.01 Εργοδοτικές εισφορές ημερομίσθιου προσωπικού ΧΧΧ  
55.01 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης   ΧΧΧ
54.03.01.ΧΧ Παρακρατούμενος φόρος από μισθωτή εργασία και συντάξεις   ΧΧΧ
54.03.01.Χ1 Παρακρατούμενη εισφορά αλληλεγγύης   ΧΧΧ
53.03 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες   ΧΧΧ
ΧΧ.Χ.ΧΧΧΧ – Χορήγηση χρηματικών βραβείων

Σημειώσεις:

 • Η παραπάνω εγγραφή καταχωρείται σε λογαριασμό 60 εφόσον έχουν γίνει παρακρατήσεις για ασφαλιστικά ταμεία.
 • Οι δαπάνες για εκπαίδευση (π.χ. δίδακτρα) που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ (άρθρο 22, παρ.1, περ. ιβ του ν.2859/2000)

 

2.6.8 Λογιστική απεικόνιση των εξόδων ενδυμασίας του προσωπικού

Η εταιρεία «ΑΛΦΑ Α.Ε.» η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) δαπανά στις 5.5.2019 το ποσό των 3.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες ένδυσης του προσωπικού της (στολές, μποτάκια κλπ.). Η λογιστική απεικόνιση των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση για την δαπάνη εξόδων ένδυσης του προσωπικού της είναι η εξής:

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
60.03.00 Είδη ενδύσεως 3.000,00  
54.02.02 ΦΠΑ εισροών 720,00  
50.01 Προμηθευτές – μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις   3.720,00
5.5.2019 – Είδη ένδυσης

 

2.6.9 Λογιστική απεικόνιση παροχών προς τους εργαζομένους για επιβράβευση της απόδοσής τους

Οι παροχές σε χρήμα ή σε είδος προς τους εργαζομένους για επιβράβευση της απόδοσής τους εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές λογιστικοποιούνται ως εξής:

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
60.01.00.0010 Αποδοχές Έμμισθου Προσωπικού Έκτακτες αμοιβές (πριμ, βραβεία, επιδόματα, αποζημιώσεις για παροχές σε είδος κ.λπ.) ΧΧΧ  
60.02.00 Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπικού ΧΧΧ  
60.01.01.0010 Έκτακτες αμοιβές (πριμ, βραβεία, επιδόματα ή αποζημιώσεις για παροχές σε είδος κ.λπ.) ΧΧΧ  
60.02.01 Εργοδοτικές εισφορές ημερομίσθιου προσωπικού ΧΧΧ  
55.01 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης   ΧΧΧ
54.03.01.ΧΧ Παρακρατούμενος φόρος από μισθωτή εργασία και συντάξεις   ΧΧΧ
54.03.01.Χ1 Παρακρατούμενη εισφορά αλληλεγγύης   ΧΧΧ
53.03 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες   ΧΧΧ
ΧΧ.Χ.ΧΧΧΧ – Χορήγηση ποσών για επιβράβευση εργαζομένων …