Skip to content

☎️ 2105442849 - 2110128841

Εφαρμογές ΚΦΕ 2024

40.50

Category:

Περιγραφή

Η φορολογία εισοδήματος αποτελεί έναν από τους πιο θεμελιώδεις και συνάμα περίπλοκους τομείς του ελληνικού φορολογικού συστήματος. Οι συχνές αλλαγές στη νομοθεσία, οι ερμηνείες των αρμόδιων αρχών και η εφαρμογή τους στην πράξη δημιουργούν ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό πλαίσιο για φορολογούμενους, λογιστές και νομικούς.

Ειδικότερα, ο Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (ΚΦΕ – ν.4172/2013) τέθηκε σε ισχύ εντός της οικονομικής κρίσης που καθόρισε την πορεία της ελληνικής οικονομίας την τελευταία δεκαετία. Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες (οικονομική κρίση, πανδημία, κ.ά) έχουν επιφέρει πλήθος αλλαγών στο συγκεκριμένο νόμο.

Όσον αφορά την παρούσα έκδοση με τίτλο «Εφαρμογές ΚΦΕ 2024», η δομή του βιβλίου έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρει στους αναγνώστες ένα εύχρηστο εργαλείο για την κατανόηση και την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ως εξής:

 • Ισχύουσα διάταξη του άρθρου: Σε αυτό το μέρος παρατίθεται το πλήρες κείμενο του άρθρου κωδικοποιημένο με όλες τις τροποποιήσεις που έχουν ισχύ μέχρι σήμερα. Η παρουσίαση αυτή επιτρέπει στους αναγνώστες να έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση στην ισχύουσα νομοθεσία, η οποία έχει κωδικοποιηθεί με το ν.5104/2024.
 • Πίνακας με όλους τους νόμους που έχουν τροποποιήσει το άρθρο: Ο πίνακας αυτός προσφέρει μια συνοπτική επισκόπηση όλων των νομοθετικών αλλαγών που έχουν επηρεάσει το άρθρο από την αρχική του θεσμοθέτηση μέχρι σήμερα. Αυτό επιτρέπει την κατανόηση της εξελικτικής πορείας της νομοθεσίας και την ανίχνευση των λόγων και των στόχων των επιμέρους αλλαγών.
 • Πίνακας με τις προσθήκες και τις διαγραφές που απορρέουν από την εκάστοτε τροποποίηση: Σε αυτόν τον πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι προσθήκες και οι διαγραφές που έχουν γίνει στο άρθρο με κάθε τροποποίηση. Αυτή η λεπτομερής καταγραφή βοηθά τους αναγνώστες να εντοπίσουν ακριβώς τις αλλαγές που έχουν γίνει στο κείμενο του άρθρου και να κατανοήσουν την επίδρασή τους.
 • Ανάλυση υπό μορφή ερωταπαντήσεων: Η ανάλυση του άρθρου γίνεται υπό μορφή περισσότερων από 70 ερωταπαντήσεων, προσεγγίζοντας πρακτικά θέματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του. Αυτή η μεθοδολογία επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των διατάξεων, καθώς προσφέρει άμεσες και σαφείς απαντήσεις σε συνήθη και σύνθετα ερωτήματα.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής θέματα: φορολόγηση εισοδήματος από μισθωτή υπηρεσία («μπλοκάκι» κ.λπ.), συντάξεις εξωτερικού, έννοια μόνιμης εγκατάστασης, φορολογία ανηλίκων, παροχές σε είδος και εξαιρέσεις, εκπιπτόμενες και μη δαπάνες, αποσβέσεις και μεταφορές ζημιών, τεκμήρια, δωρεές και παραχωρήσεις, ενδοομιλικά μερίσματα, δάνεια επιχειρήσεων.

Επιστημονική Ομάδα ASTbooks

ISBN: 978-618-209-080-0

 Σελ.490

Λεπτομέρειες

Άρθρο 22Δ

Διαφημιστικές δαπάνες

Οι δαπάνες των διαφημιζομένων που αφορούν σε πράξεις του άρθρου 12 του ν.2328/1995 (Α΄ 159) εκπίπτουν μόνο εφόσον οι σχετικές πράξεις διενεργούνται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού.

Αλλαγές άρθρου:

Νόμος Άρθ. Παρ. Περιεχόμενο τροποποίησης Ισχύς
(1)4764/2020 189 Προσθήκη άρθρου 23.12.2020

Άρθρο 22Ε

Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση

 1. Οι δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξαιρουμένων όσων δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Μικρομεσαίες επιχειρήσεις νοούνται αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος της Σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003.

Η παρούσα έχει εφαρμογή και για τη δαπάνη απόσβεσης στοιχείων του ενεργητικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποκτώνται με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, ενέργειας και ψηφιοποίησης, εφόσον η επιχείρηση δεν εφαρμόζει προσαυξημένη έκπτωση της δαπάνης απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 και τις περ. δ’ και ε’ του άρθρου 22Β.

Σε περίπτωση πώλησης του πάγιου στοιχείου για το οποίο εφαρμόστηκε το κίνητρο της προσαυξημένης έκπτωσης της δαπάνης απόσβεσης, το κίνητρο αυτό παύει να παρέχεται, δίχως όμως να αίρεται η ήδη χορηγηθείσα προσαυξημένη έκπτωση.

Η παρούσα εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένες δαπάνες αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με τη λήψη ηλεκτρονικού τιμολογίου, από επιχειρήσεις που διαθέτουν συγκεκριμένους ΚΑΔ δραστηριότητας ή κωδικούς σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της Νίκαιας (Nice Classification, NCL) προκειμένου για επιχειρήσεις αλλοδαπής.

Η χορήγηση της ενίσχυσης δυνάμει του παρόντος πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτοί εξειδικεύονται στην απόφαση του επόμενου εδαφίου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθορίζονται η ενωσιακή νομική βάση χορήγησης της ενίσχυσης, η εξειδίκευση των δαπανών αυτών υπό μορφή ΚΑΔ των επιχειρήσεων που προμηθεύουν τα αγαθά ή παρέχουν τις υπηρεσίες, τα είδη των δαπανών αυτών, οι προϋποθέσεις συμβατότητας από άποψη κρατικών ενισχύσεων, οι διαδικασίες χορήγησης και ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Η απόφαση αυτή δύναται να επικαιροποιείται ετησίως ως προς τα είδη των δαπανών και ως προς κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 1. Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ποσοστού της παρ. 1, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27.

Αλλαγές άρθρου:

Νόμος Άρθ. Παρ. Περιεχόμενο

τροποποίησης

Ισχύς
(1)4941/2022 86 1 Προσθήκη άρθρου Δαπάνες που πραγματοποιούνται και πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025

 

Άρθρο 23

Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:

α) τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, μικροχρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν οι δικαιούχοι της παρ. 1 του άρθρου 15 (σ.σ. του ν.4701/2020) για τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων, διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες και τα χρεωστικά ομόλογα που εκδίδουν πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία δανεισμού,

β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής,

γ) οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές,

δ) προβλέψεις εκτός των οριζομένων στο άρθρο 26,

ε) πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων,

στ) Η παροχή αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα,

ζ) ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον ΚΦΕ, καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ. Π. Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως ΦΠΑ εισροών,

η) το τεκμαρτό μίσθωμα της παρ. 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου,

θ) οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης,

ι) οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης,

ια) οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής,

ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες και

ιγ) το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ΚΦΕ, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν αποκλείει την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος-μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους-μέλους.

ιδ) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

ιε) Οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

ιστ) Χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου.

 

Αλλαγές άρθρου:

Νόμος Άρθ. Παρ. Περιεχόμενο

τροποποίησης

Ισχύς
(1)4223/2013 22 9 Προσθήκη λέξεων στις περ. α’ και δ’. 31.12.2013
(2)4321/2015 21 1 Αναμόρφωση και αντικατάσταση της περ. ιγ’. 21.3.2015
(3)4336/2015 2 Δ’ υποπαρ. Δ1 περ.11ζ Κατάργηση της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4321/2015. 21.3.2015
(4)4446/2016 72 Προσθήκη παρ. ιδ’. Φορολογικό έτος 2018 και μετά
(5)4549/2018 115 4 Αντικατάσταση της περ. στ’. Φορολογικό έτος 2018 και μετά
(6)4605/2019 95 1 Προσθήκη φράσης στην περ. α’. 1.1.2014
(7)4646/2019 13 Προσθήκη παρ. ιε’. Φορολογικό έτος από 1.1.2020 και μετά
(8)4701/2020 59 2 Προσθήκη φράσης στην περ. α’. 30.6.2020
(9)4764/2020 189 2α Προσθήκη παρ. ιστ’. 23.12.2020

 

Αναλυτικά οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο άρθρο 23
α) τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες,(1) κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία δανεισμού,

(…) δ) προβλέψεις για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων (1) εκτός των οριζομένων στο άρθρο 26

ιγ) το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ΚΦΕ, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν αποκλείει την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος – μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους-μέλους.

ιγ) Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Είναι κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά το χρόνο διενέργειας της συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο κατά την έννοια του άρθρου 65 του ΚΦΕ.

β) Είναι κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά το χρόνο διενέργειας της συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε κράτος που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ΚΦΕ.

γ) Είναι συνδεόμενη εν τοις πράγμασι εταιρεία, χωρίς να έχει συμμορφωθεί πριν τη διενέργεια της συναλλαγής ή την έκδοση του παραστατικού με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (άρθρο 21 του ν.4174/2013 ).

δ) Δεν διαθέτει στην έδρα της ή σε συνδεδεμένη επιχείρηση την απαιτούμενη οργάνωση και υποδομή για τη διενέργεια κατ’ επάγγελμα ομοειδών συναλλαγών, κατά συνήθεια και επάγγελμα με τη συναλλαγή για την οποία εκδόθηκε το παραστατικό.

Για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ο φορολογούμενος οφείλει, προκειμένου να μην εμπίπτει στη μη έκπτωση της δαπάνης, και πριν τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, να προσκομίσει πλήρη απόδειξη ότι δεν συντρέχουν για τη συγκεκριμένη εταιρεία οι αναφερόμενες συνθήκες.

Για τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄, προκειμένου ο φορολογούμενος να μην εμπίπτει στη μη έκπτωση της δαπάνης, θα πρέπει να καταβάλει παρακρατούμενο φόρο που προκύπτει από τον ισχύοντα στην Ελλάδα φορολογικό συντελεστή φόρου εισοδήματος για επιχειρηματική δραστηριότητα επί του συνόλου της εν λόγω δαπάνης. Εφόσον, εντός τριμήνου από τη συναλλαγή, ο φορολογούμενος αποδείξει ότι πρόκειται περί συνήθους συναλλαγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς, θα επιστρέφεται αζημίως για το Δημόσιο ο παρακρατηθείς φόρος στον φορολογούμενο.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης και ειδικότερα η διαδικασία ελέγχου που προβλέπεται για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ανωτέρω. (2)

ιγ) Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Είναι κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά το χρόνο διενέργειας της συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο κατά την έννοια του άρθρου 65 του ΚΦΕ.

β) Είναι κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά το χρόνο διενέργειας της συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε κράτος που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ΚΦΕ.

γ) Είναι συνδεόμενη εν τοις πράγμασι εταιρεία, χωρίς να έχει συμμορφωθεί πριν τη διενέργεια της συναλλαγής ή την έκδοση του παραστατικού με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (άρθρο 21 του ν.4174/2013 ).

δ) Δεν διαθέτει στην έδρα της ή σε συνδεδεμένη επιχείρηση την απαιτούμενη οργάνωση και υποδομή για τη διενέργεια κατ’ επάγγελμα ομοειδών συναλλαγών, κατά συνήθεια και επάγγελμα με τη συναλλαγή για την οποία εκδόθηκε το παραστατικό.

Για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ο φορολογούμενος οφείλει, προκειμένου να μην εμπίπτει στη μη έκπτωση της δαπάνης, και πριν τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, να προσκομίσει πλήρη απόδειξη ότι δεν συντρέχουν για τη συγκεκριμένη εταιρεία οι αναφερόμενες συνθήκες.

Για τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄, προκειμένου ο φορολογούμενος να μην εμπίπτει στη μη έκπτωση της δαπάνης, θα πρέπει να καταβάλει παρακρατούμενο φόρο που προκύπτει από τον ισχύοντα στην Ελλάδα φορολογικό συντελεστή φόρου εισοδήματος για επιχειρηματική δραστηριότητα επί του συνόλου της εν λόγω δαπάνης. Εφόσον, εντός τριμήνου από τη συναλλαγή, ο φορολογούμενος αποδείξει ότι πρόκειται περί συνήθους συναλλαγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς, θα επιστρέφεται αζημίως για το Δημόσιο ο παρακρατηθείς φόρος στον φορολογούμενο.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης και ειδικότερα η διαδικασία ελέγχου που προβλέπεται για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ανωτέρω.

ιγ) το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ΚΦΕ, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν αποκλείει την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος – μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους-μέλους. (3)

ιδ) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. (4)
στ. Η παροχή ή ληψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα

στ. Η παροχή αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα (5)

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:

α) τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες και τα χρεωστικά ομόλογα που εκδίδουν πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα(6) κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία δανεισμού,

ιε) Οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.(7)
(…) α) τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, μικροχρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν οι δικαιούχοι της παρ. 1 του άρθρου 15 για τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων,(8) διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες και τα χρεωστικά ομόλογα που εκδίδουν πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία δανεισμού, (…)
(…) ιστ) Χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου.(9) (…)

23.1 Δυνατότητα εξόφλησης μισθοδοσίας μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε τράπεζα εξωτερικού

Ερώτηση

Η εταιρεία μας είναι υποκατάστημα αλλοδαπής με έδρα στο Βέλγιο και μέλος πολυεθνικής εταιρείας με έδρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Η εταιρεία μας τηρεί τραπεζικό λογαριασμό σε Ελληνική τράπεζα και σε τράπεζα του εξωτερικού, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία χρησιμοποιεί ο όμιλος.

Μέχρι τώρα η μισθοδοσία του προσωπικού της εταιρείας μας, πληρωνόταν μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της Ελληνικής τράπεζας.

Η διοίκηση ζητάει η πληρωμή της μισθοδοσίας να γίνεται μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της τράπεζας του εξωτερικού.

Θα ήθελα να μάθω αν το να λάβουν οι εργαζόμενοι τη μισθοδοσία από τράπεζα του εξωτερικού δημιουργεί κάποιο φορολογικό θέμα στην εταιρεία, αλλά και στους εργαζομένους σε αυτή.

Απάντηση

Από τη διατύπωση του ερωτήματος καταλαβαίνουμε ότι η επιχείρηση επιθυμεί να εξοφλεί τη μισθοδοσία του προσωπικού με μεταφορά από τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί στο εξωτερικό προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς του προσωπικού που τηρούνται στην Ελλάδα.

Με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.4446/2016 προστίθεται νέα περίπτωση ιδ’ στον κατάλογο των μη εκπιπτόμενων επιχειρηματικών δαπανών του άρθρου 23 του ΚΦΕ. Συγκεκριμένα, τίθεται περιορισμός στην έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ, ανεξαρτήτως ποσού, όταν η τμηματική ή ολική εξόφληση αυτών δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Ως «ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής», για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, νοείται κάθε μέσο πληρωμής, κατά την έννοια της περ. ιδ’ του άρθρου 62 του νόμου αυτού, που απαιτεί τη μεσολάβηση ενός τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού δικτύου, όπως π.χ. η μεταφορά χρημάτων μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών («e-banking»), καρτών, το «ηλεκτρονικό πορτοφόλι», κ.λπ., ενώ η έννοια του «παρόχου υπηρεσιών πληρωμών» ορίζεται με τις διατάξεις της περ. δ’ του άρθρου 62 του ν.4446/2016 και είναι ευρύτερη από αυτή της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3862/2010. Επομένως, στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα γραφεία ταχυδρομικών επιταγών και τα ιδρύματα πληρωμών, ανεξάρτητα αν έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή (Ε.Ε., τρίτες χώρες).

Κατόπιν των ανωτέρω, πέραν της μεταφοράς χρημάτων μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών και της χρήσης χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, ως κατάλληλα μέσα πληρωμής για την έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης νοούνται ενδεικτικά και τα ακόλουθα:

– Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του μισθωτού, έστω και αν υπάρχουν περισσότεροι συνδικαιούχοι, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα),

– Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων,

– Η χρήση τραπεζικής επιταγής,

– Η έκδοση επιταγής σε διαταγή του μισθωτού.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την περ. ιδ’ του άρθρου 62 του ν.4446/2016, «πάροχος υπηρεσιών πληρωμών» οι επιχειρήσεις που δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών και οι οποίες διακρίνονται στις ακόλουθες έξι κατηγορίες:

(α) πιστωτικά ιδρύματα,

(β) ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος,

(γ) γραφεία ταχυδρομικών επιταγών,

(δ) ιδρύματα πληρωμών,

(ε) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως νομισματικές ή άλλες δημόσιες αρχές,

(στ) το Ελληνικό Δημόσιο ή τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως δημόσιες αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3862/2010.

Από τα ανωτέρω, δεν προκύπτει κάποια απαγόρευση προκειμένου η πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού να πραγματοποιείται από τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η επιχείρηση στο εξωτερικό.

23.2 Προσωπική καταναλωτική δαπάνη

Ερώτηση

Σε επιτηδευματία για προσωπική του δαπάνη εκδόθηκε τιμολόγιο, το οποίο θα πρέπει να καταχωρηθεί στα βιβλία λόγω myDATA. Από θέμα ΦΠΑ θα το καταχωρήσω ως δαπάνη με ΦΠΑ ή άνευ ΦΠΑ; Αν πρέπει να το καταχωρήσω με ΦΠΑ, όταν θα το αναμορφώσω θα είναι σαν σύνολο ή καθαρή αξία;

Απάντηση

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ «ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η εισαγωγή αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν.

Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο.»

Ως εκ τούτου, ο ΦΠΑ της εν λόγω δαπάνης δεν θα εκπέσει από το ΦΠΑ εκροών της επιχείρησής του και για το λόγο αυτό δε θα συμπεριληφθεί στην περιοδική δήλωση.

Για λογιστικούς σκοπούς, στα βιβλία θα πρέπει να καταχωρηθεί το συνολικό ποσό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με το οποίο επιβαρύνθηκε η επιχείρηση, σε ξεχωριστή στήλη από τις δαπάνες με δικαίωμα έκπτωσης.

Πλην όμως, σύμφωνα με την περ. ιβ΄ του άρθρου 23 του ΚΦΕ, οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και όπως πολύ σωστά αναφέρετε θα πρέπει να αναμορφωθούν στο τέλος της χρήσης.

Επίσης, βάσει ΠΟΛ.1113/2015, δεν εκπίπτει -για λόγους φορολογίας εισοδήματος- και ο ΦΠΑ που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως ΦΠΑ εισροών από το ΦΠΑ εκροών, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ.

Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό που κατέβαλε η επιχείρηση για προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες του επιχειρηματία, ήτοι καθαρή αξία συν ΦΠΑ, θα πρέπει να αναμορφωθεί με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

23.3 Έκπτωση δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος όταν ο λογαριασμός εκδίδεται στην επόμενη χρήση

Ερώτηση

Λογαριασμός ρεύματος ποσού 6.000 ευρώ για χρονική διάρκεια 1.12.2020-31.12.2020 εκδίδεται στις 15.1.2021. Η δαπάνη αυτή βάσει της αρχής του δουλευμένου των ΕΛΠ βαρύνει το 2020. Φορολογικά όμως δεδομένου ότι το ρεύμα θεωρείται αγαθό και όχι υπηρεσία σε ποιο έτος θα αναγνωρισθεί;

Απάντηση

Οι επιχειρηματικές δαπάνες εκπίπτουν, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 22 και δεν ανήκουν στον περιοριστικό κατάλογο του άρθρου 23 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 48. Συγκεκριμένα, κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015, οι επιχειρηματικές δαπάνες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23. Οι δαπάνες των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται έως την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη χρήση επίσης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του έτους που αφορούν.

Κατά συνέπεια η δαπάνη του λογαριασμού ρεύματος, θα αναγνωριστεί φορολογικά στο έτος 2020.

23.4 Εξόφληση δαπάνης άνω των 500 ευρώ μέσω προθεσμιακού λογαριασμού

Ερώτηση

Σχετικά με την εξόφληση στοιχείων που πρέπει να πραγματοποιείται μέσω τραπέζης, αυτή πρέπει να γίνεται μόνο με λογαριασμούς όψεως; Αν δηλ. κάποιος επαγγελματίας πληρώσει τιμολόγιο άνω των 500 ευρώ σε άλλον επαγγελματία μέσα από προθεσμιακό λογαριασμό υπάρχει πρόβλημα;

Απάντηση

Στην ΠΟΛ.1216/2014 αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα του τρόπου εξόφλησης των δαπανών άνω των 500 ευρώ (περ. β’ του άρθρου 23 ΚΦΕ), αναφέρεται ότι ως τραπεζικό μέσο πληρωμής νοείται:

 • Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα),
 • Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της εταιρείας που πραγματοποιεί την πληρωμή,
 • Η έκδοση τραπεζικής επιταγής της επιχείρησης ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων,
 • Η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης,
 • Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Δεν διευκρινίζεται το είδος του λογαριασμού από τον οποίο θα πραγματοποιηθεί το έμβασμα. Συνεπώς, θεωρούμε ότι δεν τίθεται ζήτημα αν η εν λόγω δαπάνη εξοφληθεί μέσω προθεσμιακού λογαριασμού.

23.5 Έκπτωση δαπάνης που αφορά χορηγία/διαφήμιση προς αθλητικό σωματείο

Ερώτηση

ΑΕ έγινε χορηγός σε αθλητικό σωματείο και κατέβαλε ποσό 1000 € πλέον ΦΠΑ 24%. στο συμφωνητικό αναφέρεται ότι το σωματείο θα τοποθετήσει σε αντάλλαγμα διαφημιστική πινακίδα της εταιρείας στο χώρο του γηπέδου. τα χρήματα κατατέθη-