Skip to content

☎️ 2105442849 - 2110128841

Εφαρμογές του Φ.Π.Α. 2023 – Πρακτικό βοήθημα Φ.Π.Α. 2023

80.50

Category:

Περιγραφή Εφαρμογές του Φ.Π.Α.

Ο ΦΠΑ αποτελεί πραγματικά μια από τις μεγαλύτερες θεσμικές φορολογικές μεταβολές που έγιναν στη χώρα μας, λογω των καινοτομιών που επέφερε, με κυριότερες:

 • Στον τρόπο λειτουργίας και εφαρμογής του. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται τμηματικά στην προστιθέμενη αξία των αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή στη διαφορά ανάμεσα στην αξία των εκροών (παράδοση αγαθών – παροχή υπηρεσιών) και στην αξία των εισροών (εισαγωγών, αγορών, λήψη υπηρεσιών κ.λπ.). Έτσι, παρακάμφθηκαν τα σημαντικά μειονεκτήματα των καταργούμενων έμμεσων φόρων και κυρίως των σωρευτικών (χαρτοσήμου κ.λπ.).
 • Στην ίση φορολογική επιβάρυνση των αγαθών και υπηρεσιών. Αυτή επιτυγχάνεται αφενός με την καθιέρωση ίδιων συντελεστών, για όμοια αγαθά και υπηρεσίες και αφετέρου με την αναλογικότητα του φόρου, χάρη στην οποία ο φόρος είναι απόλυτα ανάλογος με την τιμή των αγαθών και υπηρεσιών και ανεξάρτητος από τον αριθμό των συναλλαγών που μεσολαβούν μέχρι την επιβολή του.
 • Στα σημαντικά πλεονεκτήματα του ΦΠΑ έναντι των καταργημένων γενικών έμμεσων φόρων. Πρόκειται για πλεονεκτήματα που καλύπτουν τόσο το φοροτεχνικό τομέα όσο και το δημοσιονομικό και οικονομικό γενικότερα. Πραγματικά, με τον ΦΠΑ απλουστεύθηκε το σύστημα έμμεσης φορολογίας και πατάχθηκε σε μεγάλο βαθμό η φοροδιαφυγή, λόγω της ίδιας της φύσης και της λειτουργίας του φόρου, που δημιουργεί αντίθετα συμφέροντα μεταξύ αγοραστή και πωλητή. Ακόμη, στον οικονομικό τομέα ενισχύθηκαν οι εξαγωγές και η προώθηση των επενδύσεων, αφού ο φόρος των αγαθών επένδυσης εκπίπτεται ολοσχερώς ή επιστρέφεται.

Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, κομβικής σημασίας ζήτημα είναι η κατανόηση των κάτωθι βασικών αρχών στις οποίες βασίζεται:

 • Είναι ένας γενικός έμμεσος φόρος κατανάλωσης ο οποίος δεν επιβαρύνει άμεσα το εισόδημα.
 • Πρόκειται για φόρο που καταβάλλεται τμηματικά σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Πρόκειται για ουδέτερο φόρο που επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή και όχι τις επιχειρήσεις, μέσω του μηχανισμού της έκπτωσης.
 • Ο ΦΠΑ βαρύνει τον τελικό καταναλωτή ως ποσοστό επί της τελικής τιμής του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Αυτή η τελική τιμή είναι το άθροισμα των αξιών που προστίθενται σε κάθε στάδιο παραγωγής και διανομής.

Στα πλαίσια οργάνωσης και συγκέντρωσης όλων των σημαντικότερων ζητημάτων του Κώδικα ΦΠΑ δημιουργήσαμε την παρούσα έκδοση με σκοπό να δείξουμε μέσω παραδειγμάτων πως εφαρμόζεται ο φόρος. Το παρόν βιβλίο αποτελεί ένα εύχρηστο εγχειρίδιο για τη διαχείριση των βασικότερων ζητημάτων που σχετίζονται με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας καθώς συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή του νόμου.

Αναλυτικότερα, το βιβλίο μας ακολουθεί θεματικά την ίδια δομή με το κείμενο του νόμου περιλαμβάνοντας:

 • το κείμενο όλων των άρθρων του νόμου όπως ισχύουν σήμερα, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του με τον ν.5045/2023 (ΦΕΚ Α’ 136/29.7.2023)
 • πάνω από 190 απαντημένα ερωτήματα,
 • λογιστικές εγγραφές σε πλήθος απαντήσεων
 • οδηγίες συμπλήρωσης όλων των εντύπων (Περιοδική δήλωση ΦΠΑ, Δήλωση Intrastan, Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες),
 • πλήρες αλφαβητικό ευρετήριο.

Επιστημονική Ομάδα ASTbooks

ISBN: 978-618-209-058-9

Σελ. 634

Περιγραφή Πρακτικό βοήθημα Φ.Π.Α.

Το βιβλίο «Πρακτικό βοήθημα Φ.Π.Α.» έχει στόχο να βοηθήσει εξειδικευμένους αναγνώστες όπως τον επαγγελματία λογιστή – φοροτεχνικό, να αναζητήσει λύσεις σε θέματα που προκύπτουν με τον Φ.Π.Α. και ενδεχομένως να τα συναντάει στην καθημερινότητα. Επιπλέον απευθύνεται και στον φοιτητή σπουδαστή που θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό φόρο, να κατανοήσει βασικές έννοιες και πλευρές του.

Ο Φ.Π.Α. είναι ο ευρωπαϊκός φόρος που εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Η ίδια η εφαρμογή του αναδεικνύει καθημερινά δυσκολίες. Αναφέροντας μερικά παραδείγματα θα μπορούσαμε να πούμε χαρακτηριστικά τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην περίπτωση του κατά πόσο μια υπηρεσία σχετίζεται με ακίνητο, ο προσδιορισμός του τόπου φορολογίας μεταξύ των κρατών – μελών. Επίσης ειδικότερα θέματα που όπως η φορολογία των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών. Ένα άλλο ζήτημα είναι οι απαλλαγές και η λογική που τις διέπει ώστε να διατηρείται η ουδετερότητα του νόμου.

Το εν λόγω βιβλίο δεν καταπιάνεται με το σύνολο του νόμου και επεξήγηση του κατά άρθρο. Ο στόχος της επιστημονικής μας ομάδας είναι να προσφέρει τόσο ένα βιβλίο που να μπορεί ο αναγνώστης να κατανοήσει την λογική του φόρου αλλά ταυτόχρονα να αποτελέσει ένα πρακτικό βοήθημα στις καθημερινές δυσκολίες που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του φόρου. Έτσι επιλέξαμε να παραθέσουμε άρθρα τα οποία θεωρήσαμε πως αποτελούν τα σημαντικότερα του νόμου, αυτά που συναντιόνται στην καθημερινή πράξη. Η επεξήγηση των άρθρων αυτών γίνεται μέσα από συγκεκριμένες περιπτώσεις, εγκυκλίους της Διοίκηση και μέσα από συγκεκριμένα πρακτικά παραδείγματα που βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει σε βάθος τη λογική που διέπει τον φόρο, τον τρόπο εφαρμογής του.

Να σημειώσουμε πως κατά την συγγραφή του βιβλίου πάρθηκαν υπ’ όψη και περιέχονται σε αυτό οι αλλαγές που έγιναν με τον ν.5000/2022 (ΦΕΚ A’ 226/9.12.2022).

Το βιβλίο χωρίζεται σε οχτώ μέρη με βάση και τα μέρη του νόμου συγκεκριμένα:

Μέρος Πρώτο: Πεδίο εφαρμογής του φόρου

Στο μέρος αυτό εξηγείται το τι είναι ο Φ.Π.Α., το πεδίο εφαρμογής του, η εδαφική του εφαρμογή. Επίσης μέσω παραδειγμάτων αναλύεται το ποιοι θεωρούνται υποκείμενοι στο Φ.Π.Α. καθώς και η έννοια της οικονομικής δραστηριότητας.

Μέρος Δεύτερο: Φορολογητέες πράξεις

Στο μέρος αυτό του βιβλίου ασχολούμαστε με την έννοια της παράδοσης αγαθών, της αυτοπαράδοσης, της ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις όπου ο αναγνώστης έχει την δυνατότητα να δει και να κατανοήσει τόσο τις υποχρεώσεις του παραγγελέα όσο και του παραγγελιοδόχου μέσα από παραδείγματα. Επίσης γίνεται και αναφορά στην δυνατότητα υπαγωγής στον Φ.Π.Α. των επαγγελματικών μισθώσεων.

Μέρος Τρίτο: Τόπος πραγματοποίησης φορολογητέων πράξεων

Το μέρος αυτό του βιβλίου το θεωρούμε αρκετά σημαντικό. Ιδιαίτερο βάρος δώσαμε στο άρθρο 14 που αφορά τον τόπο παροχή των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα περιέχεται ανάλυση σχετικά με το πότε οι υπηρεσίες θεωρούνται σχετικές με ακίνητα με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1042/2013. Περιέχονται επίσης αρκετά θέματα σε σχέση με μια σειρά ελευθέρια επαγγέλματα (ιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς κ.λπ.) και τον τόπο παροχής των υπηρεσιών τους. Στο μέρος αυτό περιέχονται και δύο αρκετά σημαντικά θέματα, άμεσα συνδεδεμένα με τη επικαιρότητα και που έχουν απασχολήσει αρκετούς συναδέλφους με ερωτήματα που υποβάλουν, πρόκειται για την αντιμετώπιση από πλευράς Φ.Π.Α. προμήθειας ψηφιακής πλατφόρμας για βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (Airbnb και Booking.com).

Επιπλέον παρατίθενται και θέματα σχετικά με τις τριγωνικές συναλλαγές που αποτελούν αρκετά σύνθετο είδος συναλλαγών και μέσω παραδειγμάτων ο αναγνώστης μπορεί να κατανοήσει καλύτερα όπως και θέμα σχετικά με την συμπλήρωση της περιοδικής δήλωσης στην περίπτωση τριγωνικών συναλλαγών.

Μέρος Τέταρτο: Γένεση της φορολογικής υποχρέωσης

Στο μέρος αυτό περιέχονται θέματα σχετικά με τον χρόνο επιβολής του φόρου.

Μέρος Πέμπτο: Φορολογητέα αξία και υπολογισμός του φόρου

Στο μέρος αυτό περιλαμβάνονται θέματα σχετικά με την βάση επιβολής του φόρου καθώς και τους συντελεστές του φόρου. Δίνονται αρκετά παραδείγματα υπηρεσιών και σε ποιον συντελεστή εμπίπτουν όπως για παράδειγμα ο συντελεστής στις υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής από ξενοδοχεία.

Μέρος Έκτο: Απαλλαγές από το φόρο

Και σε αυτό το μέρος δίνεται αρκετό βάρος. Πρόκειται για το άρθρο 22 του νόμου που αφορά τις απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας. Παρατίθενται παραδείγματα με απαλλαγές στις υπηρεσίες εκπαίδευσης, στις ιατρικές υπηρεσίες, στις καλλιτεχνικές υπηρεσίες. Στο θέμα αυτό ο αναγνώστης μπορεί να βρει και συγκεκριμένα παραδείγματα συγκεκριμένων ειδικοτήτων (λογοθεραπευτές, ψυχοθεραπευτές κ.λπ.) όπως και περιπτώσεις ειδικών απαλλαγών όπως κατά την εξαγωγή.

 

Μέρος Έβδομο: Έκπτωση – επιστροφή του φόρου

Σημαντικά θέματα του μέρους αυτού αποτελούν όσα έχουν να κάνουν με τον επιμερισμό του εκπιπτόμενου φόρου και τον προσδιορισμό του ποσοστού Pro-rata καθώς και με τον διακανονισμό του φόρου. Περιέχεται πλήθος παραδειγμάτων που βοηθάνε τον αναγνώστη καθώς και οι κωδικού που χρησιμοποιούνται στην περιοδική δήλωση στις περιπτώσεις του προσδιορισμού του κλάσματος της Pro-rata και της διενέργειας διακανονισμού.

Μέρος Όγδοο: Ειδικά καθεστώτα

Στο μέρος αυτό περιέχονται τα ειδικά καθεστώτα του φόρου. Συγκεκριμένα:

 • Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1150/2017 που αφορά πράξεις σχετικές με ηλεκτρονικά αγαθά (tablet, κινητά τηλέφωνα, laptop, κ.λπ.)
 • Ειδικό καθεστώς αγροτών.
 • Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών.

Επιστημονική Ομάδα ASTbooks

ISBN: 978-618-209-039-8

Σελ. 1050

ΤΙΜΗ: 60€

Λεπτομέρειες Εφαρμογές του ΦΠΑ

επηρεάζει τον διακανονισμό ούτε η ύπαρξη μικρού ποσού εσόδων (π.χ. 100 ευρώ) καθώς σε κάθε περίπτωση τον καθοριστικό ρόλο για την έκπτωση ΦΠΑ παγίου ή άλλης δαπάνης τον παίζει η χρησιμοποίηση του παγίου/δαπάνης σε φορολογητέα δραστηριότητα και όχι η ύπαρξη αυτού καθαυτού του εσόδου.

Λογιστική αντιμετώπιση – Εγγραφή στις περιπτώσεις εκπτώσεων λόγω τζίρου

Έστω η επιχείρηση Άλφα ΑΕ λαμβάνει ένα πιστωτικό τιμολόγιο έκπτωσης από έναν προμηθευτή της. Η καθαρή αξία του τιμολογίου είναι 1.217 ευρώ συν ΦΠΑ 24% 292,08 ευρώ. Σύνολο τιμολογίου: 1.509,08€

Λογαριασμός Περιγραφή Χ Π
30.00.00.ΧΧΧΧ Προμηθευτής 1.217,00
70.98.00.ΧΧΧΧ Εκπτώσεις λόγω τζίρου 292,08
54.00.70.ΧΧ24 ΦΠΑ εκροών πωλήσεων επμορ. 1.509,08
Λήψη πιστωτικού τιμολογίου έκπτωσης

Σημείωση:

Για το ΦΠΑ, ως μέγιστος χρόνος πραγματοποίησης της έκπτωσης λόγω τζί-ρου για κάθε έτος, θεωρείται το τέλος της χρήσης. Συνεπώς, εάν η χρήση λήγει στις 31.12.2018, η γνωστοποίηση θα πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον μέχρι τις 31.08.2018.

Βάσει των ΕΛΠ η παρ. 11.2.10 της ΠΟΛ.1003/31.12.2014, ορίζει τα εξής:

«Για το πιστωτικό τιμολόγιο, όπως και για τα παραστατικά της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου αυτού (λ.χ. «τίτλος κτήσης», απόδειξη δαπάνης κλπ,) που εκδίδονται για την τεκμηρίωση συναλλαγής της υποκείμενης στο νόμο οντό-τητας με πρόσωπα μη υπόχρεα σε έκδοση τιμολογίου, δεν ορίζεται ρητά από τις παρούσες διατάξεις χρόνος έκδοσης αυτού. Ωστόσο, ισχύουν κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στο χρόνο έκδοσης του τιμολογίου και ειδικότερα:

α) επί παροχής εκπτώσεων εκ των υστέρων, για πωλήσεις αγαθών ή παρο-χή υπηρεσιών, το (πιστωτικό) τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι την 15η ημέρα του επό-μενου μήνα, από το χρόνο που γεννάται η υποχρέωση χορήγησης της έκπτω-σης, [..]»

33.7 Ανέγερση ακινήτου για λειτουργία υποκαταστήματος

Ερώτηση:

Έχουμε δυο αδέλφια που αγόρασαν ένα οικόπεδο 50% συγκύριοι. Ο ένας «Α» έχει ένα ξενοδοχείο (ατομική) και ο «Β» επίσης ενοικιαζόμενα διαμερίσματα (ατομική). Αποφάσισαν σ’ αυτό το οικόπεδο να χτίσουν δυο ξενοδοχεία υποκαταστήματα του «Α» και «Β». Θα προχωρήσουν σε σύσταση στο οικόπεδο ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τα δυο ξεχωριστά υποκαταστήματα (δεν ενδιαφέρει η δημιουργία εταιρείας). Η αγορά μπορεί να περάσει σαν πάγιο και το κόστος ανέγερσης θα θεωρηθεί όλο πάγιο; Ακόμη και το κόστος των οικοδομικών ενσήμων; Θα διενεργώ κανονικά αποσβέσεις σε όλο αυτό το κόστος; Πως θα γίνει ο λογιστικός χειρισμός;

Απάντηση:

1) Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1063/2006:

[..] Η ανέγερση ή η διαμόρφωση κτίσματος (ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία, βιοτεχνικοί χώροι κ.λπ.) ως αγαθό επένδυσης του άρθ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ(ν.2859/2000), δεν χαρακτηρίζεται ως υποκατάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, εφόσον στο εν λόγω ακίνητο δεν ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.

Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που υποκείμενες σε ΦΠΑ επιχειρήσεις ασκούν ήδη κάποια φορολογητέα δραστηριότητα ή απαλλασσόμενη με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, για την οποία έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών και στη συνέχεια πρόκειται να διαμορφώσουν ή να ανεγείρουν κτίριο σύμφωνα με τα ανωτέρω, για τη δραστηριότητα αυτή δεν θα υποβάλλουν δήλωση μεταβολής εργασιών, για να δηλώσουν την έναρξη των συγκεκριμένων εργασιών και προκειμένου να τύχουν έκπτωσης και επιστροφής του ΦΠΑ των δαπανών αυτών οφείλουν:

 • να κατέχουν τα νόμιμα τιμολόγια και
 • να καταχωρούν τις εν λόγω δαπάνες στα φορολογικά βιβλία που ήδη τηρούν στην έδρα τους.

Εξαιρετικά, όμως, οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση μεταβολής εργασιών προκειμένου να τύχουν έκπτωσης και επιστροφής του ΦΠΑ των εν λόγω δαπανών, οι:

α) Απαλλασσόμενες επιχειρήσεις, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, που θα ανεγείρουν ή θα διαμορφώσουν κτίριο, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιήσουν για την πραγματοποίηση πράξεων υπαγόμενων στο ΦΠΑ ή απαλλασσόμενων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, προκειμένου να ενταχθούν σε υπαγόμενο καθεστώς ΦΠΑ, δεδομένου ότι έχουν καταχωρηθεί στις απαλλασσόμενες επιχειρήσεις.

β) Υποκείμενες στο φόρο επιχειρήσεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους με έδρα τη λοιπή Ελλάδα, οι οποίες θα ανεγείρουν ή θα διαμορφώσουν κτίριο σε κάποιο νησί του Αιγαίου ( όπου εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθ. 21 του Κώδικα ΦΠΑ), ώστε να αποδεικνύεται η έναρξη και η διενέργεια των συγκεκριμένων πράξεων.

γ) Υποκείμενες στο φόρο επιχειρήσεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, που θα ανεγείρουν ή θα διαμορφώσουν κτίριο, στο οποίο προτίθενται να ασκήσουν διαφορετική δραστηριότητα από αυτή της έδρας.

Για αυτές ειδικά τις περιπτώσεις, στο αρχείο της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων προστέθηκαν δύο Κ.Α.Δ. ο 41202001 «εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους» και ο 41202002 «εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ.33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους».

Επίσης, για το σκοπό αυτό, στο αρχείο ειδών εγκατάστασης εσωτερικού έχει προστεθεί νέο είδος εγκατάστασης με την περιγραφή «Υπό κατασκευή εγκατάσταση εσωτερικού» με κωδικό 31.

Συνεπώς, πριν την κατασκευή των καινούριων κτισμάτων, ο «Α» και ο «Β» θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική δήλωση μεταβολής (έντυπο Μ2) στο μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ. Στη δήλωση αυτή θα προσθέσετε ως νέα δραστηριότητα τους παραπάνω ΚΑΔ κατά περίπτωση.

Επιπλέον, θα συνυποβληθεί και το έντυπο (Μ10) «Δήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού».

Με την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης στο εν λόγω κτίριο θα υποβληθεί δήλωση μεταβολής εργασιών, προκειμένου να δηλωθεί αυτό ως έδρα ή ως εγκατάσταση εσωτερικού (υποκατάστημα, αποθήκη κ.λπ.) κατά περίπτωση, καθώς και η δραστηριότητα που θα ασκηθεί σ’ αυτό.

Επιχειρήσεις που υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών και πρόκειται να ανεγείρουν κτίριο, στο οποίο θα ασκήσουν τη δραστηριότητά τους, σε οικόπεδο που διαθέτουν ή πρόκειται να αποκτήσουν, ως Κ.Α.Δ. θα δηλώνεται ο 41202001 ή ο 41202002 σύμφωνα με τα ανωτέρω και ως έδρα θα δηλωθεί είτε ο χώρος όπου θα γίνει η ανέγερση, οπότε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 21 του ΚΒΣ θα υποβληθεί γνωστοποίηση ή θα δοθεί έγκριση από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ για τον τόπο τήρησης των βιβλίων, είτε άλλος χώρος (γραφείο, κατοικία). Με την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης στο χώρο αυτό, θα υποβληθεί δήλωση μεταβολής με την οποία θα αντικατασταθεί ο ανωτέρω ΚΑΔ με αυτόν του αντικειμένου δραστηριότητας και κατά περίπτωση το είδος της εγκατάστασης (έδρα , υποκατάστημα κ.λπ.).

Επισημαίνουμε ότι για τις ανάγκες επιστροφής του ΦΠΑ των εισροών, θα αναγράφεται σε εμφανές σημείο των υποβαλλόμενων δηλώσεων μεταβολής ή έναρξης υποχρεωτικά από το φορολογούμενο, ο ΚΑΔ και η δραστηριότητα, που προτίθεται να ασκήσει στο συγκεκριμένο χώρο.

Εφόσον λοιπόν, τα δύο πρόσωπα «Α» και «Β» τα οποία μας αναφέρετε δεν εμπίπτουν σε μία από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις α, β, γ, τότε δεν χρειάζεται να προβούν σε δήλωση μεταβολής εργασιών.

2) Περαιτέρω δεν προκύπτει θέμα τεκμηρίων της περ. γ’ του άρθ. 32 του ν.4172/2013, για την αγορά του οικοπέδου ή την ανέγερση του ακινήτου, ώστε τα καταβαλλόμενα χρηματικά ποσά να λογιστούν ως ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, καθώς οι διατάξεις του άρθ. 32 του ΚΦΕ εφαρμόζονται μόνο όταν οι οικείες δαπάνες πραγματοποιούνται από φυσικά πρόσωπα, ως ιδιώτες και όχι στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας όπου οι σχετικές αγορές έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά τους αρχεία.

3) Τέλος, οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την ανέγερση καταχωρούνται κανονικά στα βιβλία προκειμένου να προκύψει το κόστος κατασκευής με το οποίο θα εγγραφεί το κτίριο ως πάγιο της επιχείρησης και θα αποσβένεται κανονικά. (το οικόπεδο δεν υπόκειται σε απόσβεση)

33.8 Μηχανήματα πιστωτικών καρτών

Ερώτηση:

Συνεταιρισμός με 100 μέλη (εκμεταλλευτές ΕΔΧ) θέλει να προμηθευτεί μηχανάκια πιστωτικών καρτών και να τα διαθέσει στα μέλη του χωρίς χρέωση με μόνη την υποχρέωση συνεργασίας του μέλους με τον συνεταιρισμό και την πληρωμή της μηνιαίας συνδρομής του. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τον συνεταιρισμό; Εάν ναι, τι είδους έγγραφο πρέπει να υπογράψει με τα μέλη για την παραχώρηση του μηχανήματος;

 

Απάντηση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ, ως αγαθά επένδυσης (πάγια) θεωρούνται τα ενσώματα αγαθά, που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση.

Έχουμε την άποψη ότι εφόσον από το καταστατικό και τα πραγματικά περιστατικά που διέπουν τις σχέσεις του συνεταιρισμού με τα μέλη του, προκύπτει ότι ο εν λόγω συνεταιρισμός επιδιώκει την αμοιβαία βοήθεια, την οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη και προαγωγή των μελών του, τότε θεωρούμε ότι τα πάγια αυτά αγαθά, τυγχάνουν εντός της εκμεταλλεύσεως του συνεταιρισμού, αφού αποτελούν ένα κρίκο στην αλυσίδα της δραστηριότητας αυτού και ανήκουν στα πάγια περιουσιακά του στοιχεία, το γεγονός δε της κατά χρήση, παραχώρησης αυτών, άνευ ανταλλάγματος στα μέλη του, ουδεμία επίδραση ασκεί στο χαρακτηρισμό αυτών ως αγαθών επένδυσης. Συνεπώς, ο αναλογών επί των δαπανών κτήσης και τοποθέτησης των ως άνω αγαθών ΦΠΑ είναι εκπεστέος ή επιστρεπτέος, κατά περίπτωση.

Κατά την δωρεάν αυτή παραχώρηση δεν οφείλεται ΦΠΑ, διότι θεωρούμε ότι δεν βρίσκει εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση το άρθρο 7, παρ. 2β του Κώδικα ΦΠΑ περί αυτοπαράδοσης. Τούτο διότι η εν λόγω παράδοση δεν συνιστά κατά την άποψή μας «δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχείρησης» (όπως αναφέρει η εν λόγω διάταξη), καθότι κύριος σκοπός των συνεταιρισμών είναι να προάγουν τα συμφέροντα των μελών τους (π.χ. να πετυχαίνουν καλύτερες τιμές γι’ αυτά μέσω μαζικών αγορών κλπ.) αλλά και των ίδιων (να εισπράττουν συνδρομές, εισφορές κλπ.).

Χαρακτηριστικά, με την ΠΟΛ.1055/2015 η οποία αφορά το δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών που προορίζονται για χρήση από τα μέλη τους, έχει γίνει δεκτό ότι υφίσταται δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής του ΦΠΑ που επιβαρύνει τα επενδυτικά αγαθά των Αγροτικών Συνεταιρισμών και γενικότερα των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων (συμπεριλαμβανομένων των Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών) αν και δεν τα θέτουν οι ίδιοι σε εκμετάλλευση αλλά τα διαθέτουν στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των μελών τους, στα πλαίσια της οικονομικής τους δραστηριότητας και του σκοπού τους γενικότερα. Βεβαίως, το Υπ. Οικ. κατέληξε στο παραπάνω συμπέρασμα αφού πρώτα έλαβε υπόψη μια σειρά πραγματικά περιστατικά που ίσχυαν στην περίπτωση των αγροτικών συνεταιρισμών και των μελών τους.

Ανακεφαλαιώνοντας, θεωρούμε ότι εφόσον παραδίδετε δωρεάν στα μέλη σας τα εν λόγω μηχανάκια, έχετε δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ με τον οποίο αυτά επιβαρύνθηκαν, χωρίς να έχετε την υποχρέωση να τον αποδώσετε στο Δημόσιο κατά την παράδοσή τους. Σε περίπτωση, όμως, που τα παραδώσετε σε μη μέλη σας, θεωρούμε ότι οφείλεται ΦΠΑ επί της τρέχουσας τιμής αγοράς των αγαθών ή παρόμοιων αγαθών ή, αν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος των αγαθών, κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δωρεάν παράδοσης. Τα παραπάνω θα κριθούν με βάση τα πραγματικά περιστατικά από το φορολογικό έλεγχο.

Όσον αφορά το έγγραφο με το οποίο θα τεκμηριωθεί η εν λόγω παραχώρηση, με το άρθρο των ΕΛΠ έχει γίνει δεκτό ότι ως λογιστικά αρχεία της οντότητας θεωρούνται οι παντός είδους συμβάσεις στις οποίες υπεισέρχεται η οντότητα στα πλαίσια της λειτουργίας της.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η σύμβαση παραχώρησης της χρήσης των παγίων που θα υπογράψει ο συνεταιρισμός με τα μέλη του, είναι νόμιμο δικαιολογητικό τεκμηρίωσης της εν λόγω πράξης.

Λεπτομέρειες Πρακτικό βοήθημα Φ.Π.Α.

7.30.2 Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ για υποκείμενους στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ

Με την παρ. 1α του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ, ρυθμίζεται το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των σχετικών εισροών που πραγματοποιούν στο εσωτερικό της χώρας οι υποκείμενοι στο φόρο που καταβάλλουν ΦΠΑ εκροών στην Ελλάδα μέσω της ένταξής τους σε ανάλογα των άρθρων 47β (Ειδικό καθεστώς για υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους εντός της Ένωσης), 47γ (Ειδικό καθεστώς για ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, για παραδόσεις αγαθών εντός κράτους-μέλους, που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών διεπαφών που διευκολύνουν τις παραδόσεις αυτές και για υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους εντός της Ένωσης αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος-μέλος κατανάλωσης) και 47δ (Ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη) ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών-μελών.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι ο ΦΠΑ των εν λόγω εισροών δεν εκπίπτεται, αλλά επιστρέφεται τόσο στους υποκειμένους που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, παρ. 8, χωρίς να απαιτείται η πλήρωση της προϋπόθεσης περί αμοιβαιότητας που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές, όσο και στους υποκειμένους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος-μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, παρ. 2, επίσης χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις αυτές.

Δικαίωμα έκπτωσης παρέχεται μόνο στην περίπτωση υποκειμένων εγκατεστημένων σε άλλο κράτος-μέλος, εφόσον έχουν λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα για άλλες φορολογητέες πράξεις που πραγματοποιούν στο εσωτερικό της χώρας, οπότε η έκπτωση των εισροών του ειδικού καθεστώτος ασκείται με τη δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται για τις άλλες πράξεις.

(σχετ. ΠΟΛ. 1165/2015 και Ε.2138/2021)

7.30.3 Δικαίωμα έκπτωσης σε απαλλασσόμενες πράξεις

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ παρέχεται στον υποκείμενο στο φόρο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου κατά το μέρος που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση ορισμένων απαλλασσόμενων πράξεων. Πρόκειται δηλαδή για μία βασική εξαίρεση του γενικού κανόνα που διατυπώθηκε στην παρ. 1 (βλ. σχετ. θ.7.30.1), σύμφωνα με τον οποίο το δικαίωμα έκπτωσης παρέχεται μόνο κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο.

Η εξαίρεση αυτή αφορά ορισμένες περιοριστικά αναφερόμενες στην εν λόγω διάταξη πράξεις και συγκεκριμένα:

α. Την πραγματοποίηση στο εξωτερικό των δραστηριοτήτων που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Κώδικα ΦΠΑ, δηλαδή οποιασδήποτε από τις δραστηριότητες του παραγωγού, του εμπόρου, αυτού που παρέχει υπηρεσίες κ.λπ., με την προϋπόθεση όμως ότι οι υπηρεσίες αυτές θα παρείχαν δικαίωμα έκπτωσης αν είχαν πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό της χώρας (περ. α’, παρ. 2, άρθρου 30).

Παράδειγμα:

Μηχανολόγος ηλεκτρολόγος, που έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας στην Ελλάδα (γραφείο στη Θεσσαλονίκη), αναλαμβάνει την εκτέλεση ηλεκτρολογικής μελέτης για ακίνητο που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία.

Για την εργασία αυτή, ο Έλληνας μηχανικός προβαίνει σε ορισμένες δαπάνες στην Ελλάδα για αγορά υλικών σχεδίασης κ.λπ. 60.000 € και επιβαρύνεται με φόρο (συντελεστής 24%) 7.200 €.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των διατάξεων της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 14, οι υπηρεσίες που παρέχονται μεταξύ άλλων και από μηχανικούς και είναι συναφείς με ακίνητα τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό δε φορολογούνται στην Ελλάδα. Στην ανωτέρω περίπτωση ο Έλληνας μηχανικός δικαιούται να εκπέσει το φόρο των δαπανών (7.200 €) που έκανε στην Ελλάδα για την υπηρεσία που προσέφερε στο εξωτερικό, δεδομένου ότι η υπηρεσία αυτή (ηλεκτρολογική μελέτη) θα παρείχε δικαίωμα έκπτωσης αν είχε πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό της χώρας.

β. Την παροχή υπηρεσιών και την παράδοση αγαθών που απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. λ’ και λγ’ της παρ. 1 του άρθρου 22, δηλαδή των υπηρεσιών των οποίων η αξία περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των εισαγόμενων αγαθών όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κώδικα ΦΠΑ και των αγαθών των οποίων η εισαγωγή απαλλάσσεται από το ΦΠΑ (περ. β’, παρ. 2, άρθρου 30).

Παραδείγματα:

1) Μεταφορικό γραφείο αναλαμβάνει τη μεταφορά από την Αθήνα στο Βόλο αγαθών που έχουν προσκομιστεί στο Τελωνείο Αθηνών, αλλά με τελικό προορισμό το Βόλο όπου θα γίνει και ο εκτελωνισμός των αγαθών. Η αξία της μεταφοράς θα συμπεριληφθεί στη φορολογητέα βάση για την επιβολή του ΦΠΑ στο Τελωνείο.

Στην περίπτωση αυτή η φορτωτική που θα εκδοθεί, θα σφραγιστεί από το Τελωνείο με σχετική ένδειξη ότι η αξία της μεταφοράς έχει ληφθεί υπόψη στη φορολογητέα αξία των εισαχθέντων ειδών και συνεπώς δε θα αναγραφεί ΦΠΑ στη φορτωτική. Έτσι, το μεταφορικό γραφείο, παρά το γεγονός ότι δεν έχει εισπράξει ΦΠΑ (απαλλασσόμενη πράξη), θα προβεί στην έκπτωση του ΦΠΑ που πλήρωσε για καύσιμα κ.λπ. για την πραγματοποίηση της ανωτέρω μεταφοράς.

2) Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ρωσικού οίκου που εδρεύει στη Μόσχα μεσολαβεί για την πώληση πρώτων υλών σε ελληνική εταιρία και παίρνει από το ρωσικό οίκο προμήθεια 1.000 ρωσικά ρούβλια. Στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που θα εκδώσει ο αντιπρόσωπος δε θα υπολογίσει ΦΠΑ, διότι η προμήθεια που δικαιούται συμπεριλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των εισαγόμενων πρώτων υλών. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται επί πλέον να εκπέσει το ΦΠΑ των δαπανών του (έξοδα λειτουργίας γραφείου κ.λπ.) που αναλογούν στα απαλλασσόμενα έσοδα της προμήθειας που εισέπραξε για τη συγκεκριμένη μεσολάβηση.

γ. Τις πράξεις που απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. λε) της παρ. 1 του άρθρου 22 και τα άρθρα 24, 25, 26, 27 και 28 (περ. γ’, παρ. 2, άρθρου 30).

Η διάταξη αυτή καλύπτει μία μεγάλη κατηγορία απαλλασσόμενων πράξεων που προβλέπονται από τις κατ’ ιδίαν περιπτώσεις που μνημονεύονται σ’ αυτή, για τις οποίες πράξεις, εκτός από την απαλλαγή παρέχεται ταυτόχρονα και δικαίωμα έκπτωσης του φόρου (φόρου εισροών) που τις επιβάρυνε. Συγκεκριμένα, με τη διάταξη αυτή καλύπτονται:

γα. Η παράδοση των αγαθών από τον υποκείμενο προς την ηλεκτρονική διεπαφή στο πλαίσιο του άρθρου 5β του Κώδικα ΦΠΑ, όπου παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών κατά το μέρος που οι εισροές (αγαθά ή οι υπηρεσίες) χρησιμοποιούνται για τις ως άνω θεωρούμενες ως B2B παραδόσεις για σκοπούς ΦΠΑ (βλ. σχετ. και θ.6.22.36)

γβ. Όλες οι απαλλασσόμενες πράξεις που αφορούν την εξαγωγή αγαθών και οι πράξεις που εξομοιώνονται με εξαγωγές (άρθρο 24). Επομένως, για τις πράξεις αυτές παρέχεται πλήρη απαλλαγή, δηλαδή αφενός απαλλάσσεται από το φόρο αυτή καθεαυτή η πράξη της εξαγωγής αγαθών και οι εξομοιούμενες μ’ αυτή πράξεις και αφετέρου για τις ίδιες πράξεις παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου (φόρου εισροών) που τις επιβάρυνε σ’ όλα τα προηγούμενα στάδια εισαγωγής, παραγωγής ή εμπορίας. Δηλαδή, εκπίπτεται ο φόρος που έχει επιβαρύνει τα εξαγόμενα αγαθά είτε κατά την εισαγωγή τους από το εξωτερικό είτε κατά την αγορά ή παραγωγή τους στο εσωτερικό της χώρας.

Παράδειγμα:

Ελληνική επιχείρηση, που εξάγει τα προϊόντα της αποκλειστικά στο εξωτερικό (Γ’ χώρα), πραγματοποίησε κατά το μήνα Ιανουάριο του έτους 2021 εξαγωγές αξίας 15.000,00 € – ΦΠΑ 0,00 €

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα είχε καταβάλλει για ειδικά, γενικά έξοδα και ΦΠΑ τα ακόλουθα ποσά:

Καθαρή αξία ΦΠΑ Σύνολο
Πρώτες ύλες εισαχθείσες από το εξωτερικό 2.350,00 564,00 2.914,00
Πρώτες και βοηθητικές ύλες αγορασθείσες στο εσωτερικό 880,00 211,20 1.091,20
Λήψη υπηρεσιών: 590,00 141,60 731,60
Δαπάνες λειτουργίας:  
Μισθοί-ημερομίσθια 700,00 700,00
Ασφαλιστικές εισφορές 180,00 180,00
Λοιπά έξοδα (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.) 150,00 36,00 186,00
Σύνολα δαπανών (εισροών) και ΦΠΑ 4.850,00 952,80 5.802,80

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, η περιοδική δήλωση που θα υποβάλλει η εν λόγω εξαγωγική επιχείρηση, θα έχει ως ακολούθως:

 • Εξαγωγές (απαλλασσόμενες): 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ 0,00 €
 • Δαπάνες εκμετάλλευσης και λειτουργίας: 4.850,00 € – ΦΠΑ 952,80 €
 • Πιστωτικό υπόλοιπο φόρου: 952,80 €

Σημειώνεται ότι το πιο πάνω πιστωτικό υπόλοιπο του φόρου η επιχείρηση έχει δικαίωμα επιστροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β)ii της παρ. 1 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ.

γγ. Οι απαλλασσόμενες πράξεις που αφορούν σε απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών (άρθρο 25), στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του Ν. 2960/2001 (άρθρο 26).

Παράδειγμα:

Έμπορος που έχει την έδρα της επαγγελματικής του δραστηριότητας στην Ελλάδα εισάγει το μήνα Ιανουάριο 2021 από το εξωτερικό εμπορεύματα αξίας 3.000,00 €, τα οποία θέτει σε καθεστώς διαμετακόμισης με σκοπό να τα επανεξάγει. Τα αγαθά αυτά δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ κατά την εισαγωγή τους, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 25, δεδομένου ότι τέθηκαν στο εν λόγω τελωνειακό καθεστώς.

Αν υποθέσουμε ότι κατά τον ίδιο μήνα Φλεβάρη ο εν λόγω έμπορος πραγματοποίησε δαπάνες 300,00 € για τα εμπορεύματα αυτά και επιβαρύνθηκε με ΦΠΑ 72,00 €, θα έχει δικαίωμα να εκπέσει το φόρο των δαπανών αυτών, κάνοντας την ακόλουθη δήλωση:

 • Παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών: 0,00 € – ΦΠΑ 0,00 €
 • Διάφορα έξοδα που αφορούν στα εμπ/τα που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαμετακόμισης: 3.000,00 € – ΦΠΑ 72,00 €
 • Πιστωτικό υπόλοιπο φόρου: 72,00 €

Σημειώνεται ότι το πιο πάνω πιστωτικό υπόλοιπο φόρου θα μεταφερθεί για συμψηφισμό στις επόμενες προσωρινές δηλώσεις, διότι δεν προβλέπεται άμεση επιστροφή του από τις διατάξεις του άρθρου 34.

γδ. Όλες οι απαλλασσόμενες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 και καλύπτουν τις ειδικές απαλλαγές πράξεων παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών σε πλοία και αεροσκάφη, καθώς και των ίδιων πράξεων που γίνονται στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων, για τις ανάγκες των αναγνωριζομένων από την Ελλάδα Διεθνών Οργανισμών, των μελών τους κ.λπ.

Παράδειγμα:

Έμπορος ειδών εξοπλισμού πλοίων που έχει την έδρα του στον Πειραιά, πωλεί διάφορα εξαρτήματα πλοίου αντί 3.000,00 € σε πλοιοκτήτη, ο οποίος τα τοποθετεί σε πλοίο που ναυπηγεί. Τα εν λόγω εξαρτήματα έχουν εισαχθεί από τον έμπορο και στοίχισαν 2.100,00 € πλέον ΦΠΑ εισαγωγής 504,00 €.

Και στην περίπτωση αυτή προβλέπεται πλήρης απαλλαγή της παράδοσης των εξαρτημάτων. Δηλαδή, αφενός απαλλάσσεται η παράδοση των εν λόγω ειδών από τον έμπορο στον πλοιοκτήτη και αφετέρου ο έμπορος έχει δικαίωμα να εκπέσει τόσο το φόρο που κατέβαλε κατά την εισαγωγή των αγαθών όσο και το φόρο των δαπανών που αναλογούν στην παράδοση αυτή. Επομένως, με βάση τα δεδομένα του παραδείγματος και αν υποθέσουμε ότι ο φόρος δαπανών (εισροών) που αναλογεί στην απαλλασσόμενη αυτή πώληση ανέρχεται σε 15,00 €, ο εν λόγω έμπορος θα υποβάλει την ακόλουθη δήλωση:

 • Απαλλασσόμενη πώληση ειδών ναυπηγικής: 3.000,00 € – ΦΠΑ 0,00 €
 • Αγορά ειδών ναυπηγικής: 2.100,00 € – ΦΠΑ 504,00 €
 • Φόρος δαπανών: 15,00 €
 • Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ: 519,00