Skip to content

☎️ 2105442849 - 2110128841

Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2023 Α’ Τόμος

31.50

Περιγραφή

 Ο νέος «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2023» της Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1 και Ε2, περιλαμβάνοντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων και τον υπολογισμό του φόρου που καλούνται να καταβάλουν τα φυσικά πρόσωπα.

Ο «Οδηγός» έχει εμπλουτιστεί και επικαιροποιηθεί σύμφωνα με την απόφαση Α.1042/2023 (ΦΕΚ Β’ 2121/31.3.2023) – Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2022, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2022 και εφεξής.

 

Επιπλέον, η φορολογική αντιμετώπιση των θεμάτων έχει γίνει λαμβανομένων υπόψη όλων των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ν.4172/2013.

Επιθυμία μας είναι το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας να αποτελέσει ένα απαραίτητο εργαλείο στα χέρια κάθε επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικού, το οποίο θα μπορεί να το συμβουλεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και όχι μόνο το διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Ακόμη, στο τέλος κάθε εντύπου υπάρχουν χρηστικά ευρετήρια για την κατά το δυνατόν ευκολότερη αναζήτηση του ζητήματος που σας ενδιαφέρει.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά το έντυπο Ε1, θα βρείτε ανάλυση ανά πίνακα και κωδικό, αλφαβητικό ευρετήριο καθώς και όλες τις αλλαγές που υπάρχουν φέτος:

 1. Προσθήκη νέων κωδικών 035-036 (περ. 14) στον Πίνακα 2, οι οποίοι αφορούν φορολογούμενους που αποκτούν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και υπάγονται στις διατάξεις περί συμβολαιακής γεωργίας.
 2. Προσθήκη περ. 17 (κωδικοί 343-344) στο λεκτικό της περ. 8 του Πίνακα 4Α, η οποία αφορά μισθούς αλλοδαπής προέλευσης που καταβάλλονται από ημεδαπές επιχειρήσεις σε ημεδαπούς φορολογικούς κατοίκους όταν δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση.
 3. Προσθήκη περ. 21 (κωδικοί 387-388) στο λεκτικό της περ. 15 του Πίνακα 4Α, η οποία αφορά το φόρο που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης αλλοδαπής προέλευσης.
 4. Προσθήκη νέων κωδικών 387-388 (περ. 21) «Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης αλλοδαπής προέλευσης», που αφορά την εφάπαξ αποζημίωση που καταβάλλεται στην αλλοδαπή από οποιονδήποτε αλλοδαπό φορέα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης, όταν έχει και η Ελλάδα δικαίωμα φορολόγησης.
 5. Στους κωδικούς 201-202 (περ. 10) του Πίνακα 4Β, δεν υπάρχουν οι περιπτώσεις των αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού και των κυβερνητών, συγκυβερνητών και μηχανικών αεροσκαφών, οι οποίες υπήρχαν στο περσινό έντυπο. Όμως, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του εντύπου, θεωρούμε ότι θα εμφανίζονται.
 6. Στους κωδικούς 299-300 (περ. 3) του Πίνακα Δ1 αναγράφονται και τα μερίσματα πλοιοκτητριών επιχειρήσεων του άρθρου 57 ν.4646/2019.
 7. Προσθήκη νέων κωδικών 875-876 «Εισαχθείσα υπεραξία από την πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών που υπάγονται στο ν. 4607/2019» στον Πίνακα Ε, που αφορούν την εισαχθείσα υπεραξία από την πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή εταιρειών χαρτοφυλακίου αυτών, ναυλωτριών εταιρειών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση που υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τη ναυτιλιακή κοινότητα, αόριστης χρονικής διάρκειας που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν.4607/2019, στην οποία επιβάλλεται εθελούσια καταβολή 5% αν εισαχθούν στην Ελλάδα, ενώ απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ
 8. Μεταφορά των κωδικών 649-650 του Πίνακα 6 στο τέλος του πίνακα καθώς και τροποποίηση του λεκτικού ως «Μη εισαχθέντα μερίσματα πλοικτητριών εταιρειών πλοίων δεύτερης κατηγορίας. κ.λπ., ν.27/1975».
 9. Τροποποίηση του λεκτικού των κωδικών 435-436 (περ. 16) του Πίνακα 6 ως «Μη εισαχθέντα μερίσματα και μη εισαχθείσα υπεραξία από πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών που υπάγονται στον ν. 4607/2019».
 10. Προσθήκη νέων κωδικών 635-636 «Δωρεές προς την εταιρεία “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ”» στον Πίνακα 7, που αφορούν τις χρηματικές δωρεές προς την συγκεκριμένη εταιρεία , το συνολικό ποσό των οποίων εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του δωρητή, αναλογικά, ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος, του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δωρεά.
 11. Προσθήκη νέου πίνακα στο Ε1, όπου αναγράφονται διακριτά, τα ποσά δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα που αφαιρούνται από το εισόδημα ή υπολογίζονται διπλά για το σχηματισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
 12. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι έχει ανασχεδιαστεί το εκκαθαριστικό [Πράξη (Διοικητικού/Διορθωτικού) προσδιορισμού φόρου] καθώς και τα έντυπα  Ε1 και Ε2, προς ευκολότερη συμπλήρωσή τους, από τους φορολογούμενους και τους συναδέλφους λογιστές.

Ακόμη περιλαμβάνονται πλήθος σχετικών διατάξεων και εγκυκλίων αποφεύγοντας απλά μια στείρα συμπλήρωση κωδικών καθώς και πλήθος παραδειγμάτων.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους κωδικούς 659-660 (ή 619-620), 657-658 (ή 617-618) και 781-782, στους οποίους αναγράφονται εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο ή από φόρο και εισφορά ή δεν αποτελούν εισόδημα αλλά καλύπτουν τεκμήρια, καθώς στο βιβλίο περιλαμβάνονται περισσότερες από 120 τέτοιες περιπτώσεις.

Επίσης, ενδεικτικά περιλαμβάνονται, σε ξεχωριστά θέματα ολοκληρωμένα παραδείγματα:

 1. ανάλωσης κεφαλαίου,
 2. συμπλήρωσης Ε1-Ε3 εργαζόμενου με μπλοκάκι, ο οποίος απασχολήθηκε διαδοχικά στο ίδιο έτος ως μισθωτός,
 3. δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έγγαμου ζευγαριού με εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα).

 

Όσον αφορά το έντυπο Ε2, περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης γύρω από τα ακίνητα όπως και των περιπτώσεων σχετικά με την υπεκμίσθωση και τη βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και η νέα διαδικασία στην οποία δύναται να προβεί ο εκμισθωτής προκειμένου να δηλώσει ανείσπρακτα μισθώματα. Επιπλέον στο τέλος της ανάλυσης συμπλήρωσης του εντύπου, περιλαμβάνεται παράρτημα με παραδείγματα που επιμελήθηκε η επιστημονική ομάδα των εκδόσεών μας πάνω σε ειδικές περιπτώσεις συμπλήρωσης του εντύπου όπως:

 1. ενοικίασης καταστήματος με οφειλόμενα μισθώματα,
 2. κενού ακινήτου,
 3. εκμίσθωσης διαμερίσματος μέσω της πλατφόρμας Airbnb,
 4. υπεκμίσθωσης διαμερίσματος μέσω της πλατφόρμας Airbnb,
 5. δωρεάν παραχώρησης διαμερίσματος σε τέκνο,
 6. δωρεάν παραχώρησης διαμερίσματος σε τρίτο και
 7. συμπλήρωσης εντύπων Ε2 και Ε1 και υπολογισμός του φόρου

 

Με το παρόν βιβλίο, ο αναγνώστης αποκτάει δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή Ε2 που παρέχει η Astbooks, στην οποία εκτός από την καταγραφή κάθε ακινήτου που εκμισθώνεται γίνεται και η εκκαθάριση φόρου του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία.

Επιστημονική Ομάδα ASTbooks

ISBN Α’ ΤΟΜΟΣ: 978-618-209-046-6

Σελ. 585

Λεπτομέριες

Δείτε απόσπασμα ΕΔΩ