Skip to content

☎️ 2105442849 - 2110128841

Πρακτικός Οδηγός για τα ΜΗ Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα 2023

45.50

Περιγραφή

Η νέα αναθεωρημένη έκδοση «Πρακτικός Οδηγός για τα ΜΗ Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα» ενσωματώνει όλες οι νομοθετικές αλλαγές, είναι εμπλουτισμένη με νέα θέματα και παραδείγματα αποτελώντας έναν εύχρηστο οδηγό για τη λειτουργία των συγκεκριμένων νομικών προσώπων και περιλαμβάνει 5 μέρη:

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου μας παρατίθενται οι μορφές και διακρίσεις των ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα αλλά και τις επιμέρους νομοθεσίας, όπως είναι:

 1. το Σωματείο
 2. η Αστική Εταιρεία
 3. το Ίδρυμα
 4. η Ένωση Προσώπων
 5. η Επιτροπή Εράνων
 6. η Κοινωνία του δικαιώματος
 7. η ΜΗ Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ)
 8. τα Μουσεία
 9. η Εκκλησία και
 10. οι Δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα.
 11. η ΚοινΣΕπ
 12. ο Συν. Εργ.
 13. Η Ενεργειακή Κοινότητα

Επιπλέον, παρουσιάζονται ορισμοί βασικών εννοιών για την κατανόηση των ανωτέρω περιπτώσεων, όπως είναι η έννοια της σχολάζουσας κληρονομιάς, της περιουσίας, της διαθήκης, της κηδεμονίας, θέματα ποινικών κυρώσεων και πειθαρχικών παραβάσεων κ.ά.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω μεταβολές (τροποποιήσεις – προσθήκες):

 1. Έννοια και όροι λειτουργίας Αθλητικού Σωματείου (ν.2725/1990, όπως τροποποιήθηκε με τους ν.4908/2022, 4934/2022, 5025/2023 και 5039/2023)
 2. Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση
 3. Εγγραφή αθλητικών ομοσπονδιών στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων (ΜΑΦ)
 4. Καθορισμός λειτουργίας του «Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» και του «Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» (Εγκ.10616/2020
 5. Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕΜΗΣΟΕ) – έναρξη ισχύος (ΣτΕ 2175/2022)
 6. Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕΜΗΣΟΕ): Διαδικασία εγγραφής (62599/2021)
 7. Κώδικας κοινωφελών περιουσιών (ν.4182/2013, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4982/2022
 8. Υποδείγματα Καταστατικών για ΚΟΙΝΣΕΠ (ένταξης ειδικών ομάδων, ένταξης ευάλωτων ομάδων, συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας) και Συνεταιρισμού Εργαζομένων
 9. Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚΟΙΝ) (ν.4513/2018)

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου μας παρουσιάζονται οι διαδικασίες έναρξης των νομικών προσώπων που πραγματευόμαστε καθώς και οι βασικές έννοιες χρηματοδότησης αυτών, όπου παρουσιάζονται εκτενώς οι έννοιες της χορηγίας, των βραβείων και των επιχορηγήσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω μεταβολές (τροποποιήσεις – προσθήκες):

 1. Απόδοση ΑΦΜ και διαδικασία έναρξης, μεταβολής και διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία νέων εντύπων (Δ210 και Δ211) με τα οποία αντικαταστάθηκαν τα παλαιότερα έντυπα (Μ1, Μ3 κ.λπ.) (ΠΟΛ.1006/2013, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Α.1002/2021, 1257/2021, 1134/2022)
 2. Σύσταση μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) (ν.4919/2022 που αντικατέστησε το ν.4441/2016)
 3. Εγγραφή στο ΓΕΜΗ (ν.4919/2022 που αντικατέστησε το ν.4635/2019)
 4. Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (ΜΜΕΟΔ)
 5. Επιχορήγηση ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, μέσω των Περιφερειών (23443/2021)

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία αναφορικά με την απεικόνιση των συναλλαγών σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) του ν.4308/2014 ο οποίος εφαρμόζονται από 1.1.2015, ενώ έχουν προστεθεί θέματα σχετικά με την διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Στο τέταρτο μέρος παρουσιάζονται θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν.2859/2000, καθώς και ειδικά ζητήματα που αφορούν τα εν λόγω νομικά πρόσωπα όπως έχουν προκύψει από τη νομοθεσία και τη νομολογία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι μεταβολές: Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω μεταβολές (τροποποιήσεις – προσθήκες):

 1. Αγαθά που διατίθενται για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης (Α.1094/2022)
 2. Απαλλαγή ευκαιριακών εκδηλώσεων για την οικονομική τους ενίσχυση νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από 1.1.2023 (Ε.2091/2022)
 3. Δωρεάν διάθεση αγαθών από επιχειρήσεις προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω φορέων φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς σκοπού (Ε.2175/2021)
 4. Είδη σίτισης για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης (ΠΟΛ.1147/2017

Τέλος, στο πέμπτο μέρος αναλύονται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου. Γίνεται διάκριση των υποκείμενων και μη εσόδων στη φορολογία εισοδήματος. Παρουσιάζονται οι γενικές φορολογικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ – ν.4172/2013) όπως αυτές έχουν κωδικοποιηθεί με το ν.5042/2023, οι οποίες εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και παραδείγματα προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, καθώς και συμπλήρωσης του εντύπου Ν. Επίσης, παρουσιάζονται οι σχετικές διατάξεις για το τέλος επιτηδεύματος και τους δύο φόρους ακινήτων, ΕΝΦΙΑ και ΕΦΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω μεταβολές (τροποποιήσεις – προσθήκες):

 1. Τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση ακινήτου σε κοινωφελή ιδρύματα και τις εγγεγραμμένες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ν.4872/2021)
 2. Προσδιορισμός κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορισμό του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων (Ε.2027/2022
 3. Έκπτωση δαπανών των Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων (παρ. 8 άρθρου 47 ΚΦΕ)
 4. Τέλος επιτηδεύματος σε σχολικούς συνεταιρισμούς

Επιστημονική Ομάδα ASTbooks

ISBN: 978-618-209-053-4

ΣΕΛΙΔΕΣ: 991

Λεπτομέρειες

Έκπτωση δαπανών όταν υπάρχουν κοινές δαπάνες:

Με την ΠΟΛ.1113/2015 διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος των πιο πάνω νομικών προσώπων και όσον αφορά στις δαπάνες που αυτά πραγματοποιούν, γίνεται διάκριση ανάλογα με το αν αυτές αφορούν στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή στην επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.

Το μέρος εκείνων των δαπανών που αφορούν σε επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτει προκειμένου για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού, με την επιφύλαξη των άρθρου 22 και 23.

Αντίθετα, δεν εκπίπτουν δαπάνες που αφορούν έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου. Περαιτέρω, σε περίπτωση που υπάρχουν δαπάνες που είναι κοινές, δηλαδή μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία τόσο εισοδήματος υπαγόμενου σε φόρο όσο και εισοδήματος μη υπαγόμενου σε φόρο, τότε οι δαπάνες αυτές επιμερίζονται κατά την αναλογία των αντίστοιχων εσόδων. (σχετ. ΔΕΑΦΒ 1087089 ΕΞ 2015)

 

Παράδειγμα 1:

Κοινωφελές ίδρυμα έχει τα κάτωθι έσοδα και έξοδα:

Εισοδήματα:
Έσοδα από ακίνητη περιουσία 43.800,00
Έσοδα από μερίσματα και τόκους 17.600,00
Έσοδα κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού

(συνδρομές, εισφορές, χορηγίες κτλ.)

8.900,00
Δαπάνες:
Δαπάνες επισκευής & συντήρησης εκμισθωμένου ακινήτου 12.400,00
Πάγιες & λειτουργικές δαπάνες ακινήτου

(αποσβέσεις, ασφάλιστρα κτλ.)

5.700,00
Δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του

(χορήγηση υποτροφιών και δωρεών, καταβολή νοσηλίων, κλπ.)

6.400,00
 
Εκπεστέες δαπάνες [(12.400 + 5.700) x 75%] 13.575,00

Το υπόλοιπο ποσό των πιο πάνω δαπανών (25%) δεν εκπίπτει από τα λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του εν λόγω ιδρύματος (μερίσματα, τόκοι καταθέσεων), καθόσον, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, οι υπόψη δαπάνες εκπίπτουν κατά ποσοστό 75%.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε περίπτωση που ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών τη χρήση γης ή ακινήτου είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (περ. γ’, παρ.3, άρθρο 39).

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι για την έκπτωση όλων των παραπάνω δαπανών θα έχουν εφαρμογή οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ΚΦΕ (ήτοι, δαπάνες που αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά, κλπ.), καθόσον σε κάθε περίπτωση τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Παράδειγμα 2:

Νομικό πρόσωπο ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχει τα κάτωθι έσοδα και έξοδα:

Εισοδήματα:
Έσοδα από ακίνητη περιουσία 10.000,00
Έσοδα από τόκους καταθέσεων 15.000,00
Έσοδα κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού (συνδρομές, εισφορές κ.τ.λ.) 5.000,00
Δαπάνες:
Δαπάνες που αφορούν το ακίνητο (επισκευή, συντήρηση, ασφάλιστρα, αποσβέσεις κλπ.) 6.000,00
(*)Κοινές δαπάνες (πάγιες και λειτουργικές π.χ. μισθοδοσία) 9.000,00
Δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του (χορήγηση υποτροφιών και δωρεών κλπ.) 3.000,00

 

Κοινές δαπάνες:

Οι κοινές δαπάνες συμβάλλουν στη δημιουργία τόσο εισοδήματος υπαγόμενου σε φόρο όσο και εισοδήματος μη υπαγόμενου σε φόρο και εκπίπτουν μόνο κατά το μέρος που αναλογούν στο εισόδημα που είναι υπαγόμενο σε φορολογία

Επιμερισμός κοινών δαπανών
Δαπάνες που αφορούν την επιδίωξη του σκοπού

[9.000 x (5.000 / 30.000)]

1.500,00
Δαπάνες που αφορούν τα φορολογητέα εισοδήματα

[9.000 x (25.000 / 30.000)]

7.500,00
Επιμερισμός δαπανών που αφορούν φορολογητέα εισοδήματα
Δαπάνες που αναλογούν στο εισόδημα από ακίνητα

[7.500 x (10.000 / 25.000)]

3.000,00
Δαπάνες που αναλογούν στα λοιπά φορολογητέα εισοδήματα

[7.500 x (15.000 / 25.000)]

4.500,00

 

Εκπιπτόμενες δαπάνες του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία:

Δαπάνες που αφορούν το ακίνητο 6.000,00
Κοινές δαπάνες που αφορούν το εισόδημα από ακίνητα 3.000,00
Σύνολο 9.000,00
Ποσοστό έκπτωσης 75%
Εκπιπτόμενες δαπάνες 6.750,00

Από τις δαπάνες που αφορούν το ακίνητο, ποσό 1.500,00 € (=6.000 x 25%) δεν εκπίπτει από τα λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του νομικού προσώπου.

Mε βάση τα αναφερόμενα πιο πάνω, το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του εν λόγω νομικού προσώπου προσδιορίζεται ως ακολούθως:

 • Καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία:

10.000 – [(6.000 + 3.000) x 75%] = 10.000 – 6.750 = 3.750,00 €

 • Καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα:

15.000 – 4.500 = 10.500,00 €

5.12.1.6 Λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

 Στον πίνακα 2Β αναγράφονται τα λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποτελούν αντικείμενο φόρου (πλην του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία), όπως και οι συνολικές αντίστοιχες δαπάνες προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό εισόδημα του σχετικού πίνακα.

Το εισόδημα αυτό συναθροιζόμενο με το αντίστοιχο εισόδημα του πίνακα 2Α καθώς και με την τυχόν ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα παρελθουσών χρήσεων, θα διαμορφώσει το φορολογητέο εισόδημα στον πίνακα 2Γ.[1]

Ειδικά, οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που είναι είτε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, είτε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου δεν θα συμπληρώνουν το πεδίο που αφορά στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον τα υπόψη νομικά πρόσωπα φορολογούνται μόνο για εισόδημα από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Για τη συμπλήρωση εφόσον συντρέχει περίπτωση, ποσών στον πίνακα στα πεδία «Εισόδημα από κεφάλαιο (πλην ακίνητης περιουσίας)», «Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβ. Κεφαλαίου» και «Ζημιά από μεταβίβαση κεφαλαίου», απαιτείται η προηγούμενη συμπλήρωση του πίνακα 3.[2]

Σε περίπτωση που έχουν έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές, συμπληρώνουν υποχρεωτικά πρώτα το έντυπο Ε3 και εν συνεχεία τον πίνακα 2Β.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το έντυπο Ε3 οριστικοποιείται χωρίς αναγραφόμενα ποσά από τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (περ. γ’ άρθρου 45, ΚΦΕ) λόγω συμπλήρωσης της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης (Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων εισοδήματος και έμμεσων φόρων).

Σε περίπτωση που τα υπόψη νομικά πρόσωπα έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, θα οριστικοποιείται πάλι το έντυπο Ε3 χωρίς αναγραφόμενα ποσά. Αντίθετα, όταν τα ίδια νομικά πρόσωπα έχουν λοιπά εισοδήματα πλην των ανωτέρω (εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές), υποχρεούνται στη συμπλήρωση του εντύπου Ε3.

Σε περίπτωση ζημιάς στο τέλος του πίνακα 2Β έχει προστεθεί το πεδίο «Ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα παρελθουσών χρήσεων» προκειμένου να συμπληρωθεί η τυχούσα ζημία η οποία δηλώθηκε με χειρόγραφη δήλωση στη ΔΟΥ.

Στον πίνακα 2Β αναγράφονται τα λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποτελούν αντικείμενο φόρου (πλην του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία), όπως και οι συνολικές αντίστοιχες δαπάνες προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό εισόδημα του σχετικού πίνακα.

Το εισόδημα αυτό συναθροιζόμενο με το αντίστοιχο εισόδημα του πίνακα 2Α καθώς και με την τυχόν ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα παρελθουσών χρήσεων, θα διαμορφώσει το φορολογητέο εισόδημα στον πίνακα 2Γ. Το πεδίο «Ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα παρελθουσών χρήσεων» θα παραμένει ανενεργό για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2015 και μετά, καθόσον το αντίστοιχο ποσό θα μεταφερθεί από τον κωδικό 039.

Ειδικά, οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που είναι είτε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, είτε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου δεν θα συμπληρώνουν το πεδίο που αφορά στο εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, καθόσον τα υπόψη νομικά πρόσωπα φορολογούνται μόνο για εισόδημα από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Επίσης, στον πίνακα 2Β αναγράφεται σε ειδικό πεδίο και η χρεωστική διαφορά (1/30) που έχει προκύψει σε βάρος των υπόψη νομικών προσώπων από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους. Επίσης, στην περίπτωση αυτή θα συμπληρώνονται οι κωδικοί 746, 747, 753 και 748, προκειμένου να δηλώσουν το συνολικό ποσό της χρεωστικής διαφοράς, το συνολικό ποσό της χρεωστικής διαφοράς που αποσβέσθηκε στις προηγούμενες χρήσεις, το ποσό απόσβεσης της χρεωστικής διαφοράς του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση, αντίστοιχα. [3]

(σχετ. ΠΟΛ. 1070/2016)

 

5.12.1.7 Φορολογητέο εισόδημα-Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων

 

Στον πίνακα 2Δ έχει ενσωματωθεί η κατάσταση Εσόδων-Εξόδων, προκειμένου να αναγράφονται τα συνολικά έσοδα και έξοδα των υπόψη νομικών προσώπων για πληροφοριακούς λόγους.

5.12.1.8 Φορολογητέο Εισόδημα – Φορολογητέα κέρδη/Ζημία

Ο Πίνακας 2Γ του εντύπου Ν συμπληρώνεται αυτόματα με τα – κατά περίπτωση – φορολογητέα κέρδη ή τη ζημία, όπως θα προκύψει από τη συμπλήρωση των πινάκων 2Α και 2Β, με τη συνάθροιση των εισοδημάτων των εν λόγω πινάκων, καθώς και με την τυχόν ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα παρελθουσών χρήσεων.

Τα φορολογητέα κέρδη που προκύπτουν μεταφέρονται στον κωδικό 001 και η ζημία στον κωδικό 003 «Φο-ρολογητέα αποτελέσματα» της πρώτης σελίδας του εντύπου Ν.

 

5.12.2 Εισοδήματα από άλλες πηγές

Στους πίνακες 3Α και 3Β αναγράφονται το εισόδημα από κεφάλαιο (Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα, Ακίνητη Περιουσία) και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου αντίστοιχα, με βάση την επιμέρους ανάλυση των αντίστοιχων υποπινάκων.

Ειδικότερα, επισημαίνεται, ότι για τα μερίσματα που εισπράττουν τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (περ. γ’ άρθρου 45, ΚΦΕ) δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του ΚΦΕ, καθόσον σε καμία περίπτωση τα υπόψη νομικά πρόσωπα δεν εμπίπτουν στην έννοια της εταιρείας και ως εκ τούτου, τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 47 του ΚΦΕ, συμψηφιζομένου μόνο του παρακρατηθέντος φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 64 του ίδιου ως άνω νόμου.

Επομένως, τα υπόψη νομικά πρόσωπα όταν θα συμπληρώνουν τους πίνακες 3 Α1α, 3 Α1 β, 3 Α1γ, 3 Α1δ και 3 Α1ε, κατά περίπτωση, ως ακαθάριστο ποσό θα καταχωρούν το μικτό ποσό με την προσθήκη μόνο του παρακρατηθέντος φόρου, συμπληρώνοντας παράλληλα το αντίστοιχο πεδίο του παρακρατηθέντος φόρου (σχετ. ΔΕΑΦΒ 1107041 ΕΞ 2015).

Τέλος, στον πίνακα 3Α1γ «Μερίσματα αλλοδαπής τρίτων χωρών» προστέθηκε στήλη προκειμένου να αναγράφεται το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για τις περιπτώσεις που τα εισπραττόμενα μερίσματα αποκτώνται από αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία με έδρα σε τρίτη χώρα με την οποία υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ), με βάση την οποία επιτρέπεται ο συμψηφισμός του ποσού του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος (σχετ.ΠΟΛ.1232/2015). 

5.12.2.1 Έσοδα από μερίσματα

Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρό