Skip to content

☎️ 2105442849 - 2110128841

Budgeting – reporting – cash flow – cash management

31.50

Περιγραφή

Μετά την έκδοση του βιβλίου «Σύγχρονη Κοστολόγηση και ΕΛΠ», η Astbooks θεωρώντας ως μία από τις βασικές αρμοδιότητες του λογιστή, τη συμμετοχή του στο σχεδιασμό των αναφορών προς τη διοίκηση και κατ’ επέκταση στη λήψη εταιρικών αποφάσεων, συνεχίζει με την έκδοση του βιβλίου «Budgeting – reporting – cash flow – cash management», ώστε να καλύπτονται στο μεγαλύτερο μέρος τους, οι ανάγκες του λογιστή μιας σύγχρονης οντότητας, σε θέματα οικονομικής ανάλυσης και διοικητικής λογιστικής. Ζητούμενο είναι να μπορούμε να μετατρέψουμε σε αριθμούς τη δυναμική μιας επιχείρησης σε συνδυασμό με τα πλάνα του φορέα της και τις διαφαινόμενες εξελίξεις.

Η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Πρότυπων (εφεξής ΕΛΠ), αν και δεν είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαδικασία του προϋπολογισμού και της οικονομικής ανάλυσης, θεωρείται δεδομένη για εμφανείς λόγους που παρατίθενται στο βιβλίου. Το αντικείμενο budgeting-cash flow-cash management έχει τεράστιο εύρος και υπάρχουν δεκάδες προσεγγίσεις από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία που μπορεί τελικά να αποπροσανατολίσουν το λογιστή. Προς αποφυγή τούτου, στο βιβλίο αναφέρονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία, ενώ στη συνέχεια όλες οι εφαρμογές που περιέχονται στο ανά χείρας βιβλίο να αφορούν τη μικρή και μεσαία οντότητα που δραστηριοποιείται στην χώρα μας την 3η δεκαετία του 21ου αιώνα και εφαρμόζει τα ΕΛΠ.

Ευελπιστούμε ότι το βιβλίο αυτό θα είναι χρήσιμο στους λογιστές, κυρίως των μεσαίων και μικρών οντοτήτων, όλων των κλάδων αφού τους παρέχει την απαραίτητη βοήθεια για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ταμειακού προγραμματισμού μιας επιχείρησης. Ο σύγχρονος λογιστής μπορεί να οδηγήσει τη μικρή και τη μεσαία επιχείρηση να βρει τις βέλτιστες πρακτικές και να αποφεύγει κινδύνους που απειλούν τη μελλοντική της πορεία. Ακόμη περισσότερο, ο λογιστής που έχει και την ευθύνη των οικονομικών και της διαχείρισης μιας οντότητας δεν πρέπει να ξοδεύει όλο το χρόνο του για την τήρηση βιβλίων και τη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις της νομοθεσίας. Αντίθετα, θα πρέπει να μπορεί να αξιολογεί σε βάθος τα δεδομένα, να εντοπίζει κινδύνους και ευκαιρίες συμμετέχοντας έτσι ουσιαστικά στο στρατηγικό σχεδιασμό της οντότητας, ως βασικός και πολύτιμος συνεργάτης.

Το Κεφάλαιο 1 είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει ο συνάδελφος να οργανώσει για πρώτη φορά ή να αξιολογήσει το υφιστάμενο σύστημα προϋπολογισμού μιας οντότητας, εκτιμώντας το διαθέσιμο χρόνο σε συνδυασμό με τα οφέλη από τη διαδικασία. Οι τεχνικές κατάρτισης του προϋπολογισμού και κατ’ επέκταση του ταμειακού προγραμματισμού μαζί με άλλα πιο πρακτικά ζητήματα θα ακολουθήσουν στη συνέχεια.

Είναι προφανές ότι η επιλογή της διαδικασίας budgeting και cash flow – cash management απαιτεί την κρίση και την εμπειρία των στελεχών που συμμετέχουν και δεν μπορεί να τυποποιηθεί με απόλυτο τρόπο. Για το λόγο αυτό, στο πρώτο κεφάλαιο περιέχονται τα στοιχεία εκείνα που μαζί με τη γνώση του αντικειμένου της οντότητας θα βοηθήσουν το συνάδελφο που συμμετέχει στην οργάνωση των διαδικασιών.

Στα Κεφάλαια 2 και 3, με παραδείγματα και εφαρμογές θα αναπτύξουμε τις τεχνικές σύνταξης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών για κάθε μία λειτουργία ξεχωριστά. Αντίστροφα, θα περιγράψουμε τη συσχέτιση της κάθε δαπάνης με τις λειτουργίες και τα τμήματα μιας επιχείρησης. Από τα επιμέρους έσοδα και δαπάνες θα προκύψει ο προϋπολογισμός του συνόλου της επιχείρησης.

Στα Κεφάλαια 4 και 5 ακολουθεί πλήρης και αναλυτική εφαρμογή όσων αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια και δίνεται έμφαση αρχικά στη διαδικασία του budgeting που εφαρμόζεται από μία μικρή ή μεσαία οντότητα σε μια περίοδο (χρήση). Στην κάθε φάση της διαδικασίας παραθέτουμε τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του budgeting συνεχίζουμε με την οικονομική ανάλυση της επιχείρησης εισάγοντας και τις έννοιες του «νεκρού σημείου» και της «ανάλυσης ευαισθησίας».

Στο Κεφάλαιο 6 μετά την κατάρτιση των προϋπολογιστικών αποτελεσμάτων (p&l budget) και με τη βοήθεια των σχετικών αριθμοδεικτών που ορίζονται, καταρτίζεται επίσης προϋπολογιστικά ο ισολογισμός και οι ταμειακές ροές.

Στη συνέχεια αναδεικνύεται η σημασία της οικονομικής ανάλυσης και όσων αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια και με την εφαρμογή τους σε μία πολύ μικρή οντότητα.

Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 δίνονται συνοπτικές οδηγίες στον αναγνώστη που καταρτίζει για πρώτη φορά προϋπολογισμό ώστε να εξοικειωθεί πιο εύκολα με τη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να αναζητήσει στα προηγούμενα κεφάλαια πιο αναλυτικές οδηγίες.

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος του Χαραλάμπου

ISBN: 978-618-209-035-0

Σελ. 408

ΤΙΜΗ: 45€

Λεπτομέριες

2.6.3.2 Αριθμός των νοσηλευόμενων στον παθολογικό και χειρουργικό τομέα

Θα βασιστούμε και πάλι σε στοιχεία του γενικού πληθυσμού σύμφωνα με τα οποία το 20% των νοσηλευόμενων νοσηλεύονται στον παθολογικό τομέα ενώ το 35% των νοσηλευόμενων νοσηλεύονται στον χειρουργικό τομέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά έχουμε:

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ actual 202x budget 202x+1 % 202Χ+1 vs 202x
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ 7.872 8.904 13,1%
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 20% ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ 1.574 1781 13,1%
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 35% ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ 2.755 3.116 13,1%

2.6.3.3 Αριθμός των γεννήσεων στην κλινική

Με διαφορετική προσέγγιση υπολογίζεται ο αριθμός των γεννήσεων για την κλινική, με βάση όμως και πάλι τα στοιχεία του γενικού αλλά και του τοπικού πληθυσμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά έχουμε:

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ (Τοπικοί)  170.000
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΝΟΜΟΥ (Υπερτοπικοί)  180.000
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΓΥΡΩ ΝΟΜΩΝ ευρύτερη περιφέρεια  340.000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ budget 202x+1 ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ actual 202x ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ budget 202x+1
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ (Τοπικοί) 1.275 0,75% 25% 319 25% 319
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ (Υπερτοπικοί) 1.350 0,75% 9% 122 10% 135
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ (ΛΟΙΠΟΙ νομοί) 2.550 0,75% 5% 128 6% 153
Σύνολο 568 607

Ο παραπάνω πίνακας προέκυψε με βάση το στατιστικό δείκτη του γενικού πληθυσμού, σύμφωνα με τον οποίο ο ετήσιος αριθμός των γεννήσεων στην χώρα μας ισούται με το 0,75% του συνολικού πληθυσμού. Επίσης, λάβαμε υπόψη και τα μερίδια αγοράς της κλινικής για την πόλη, τον νομό και τους γύρω νομούς.

Για τη χρήση 202χ+1 υποθέτουμε ότι ο πληθυσμός της πόλης, του νομού και των γύρω νομών θα παραμείνει ο ίδιος.

Η διοίκηση της κλινικής εκτιμά ότι το μερίδιο αγοράς μιας ιδιωτικής κλινικής εντός της πόλης δεν μπορεί να ανέβει παραπάνω, επομένως ο στόχος είναι να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και στην χρήση 202χ+1. Όμως για τις γύρω περιοχές προβλέπεται αύξηση του μεριδίου αγοράς της «Κ» σε ότι αφορά τις γεννήσεις δεδομένου ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αρχίσει να εμπιστεύονται την κλινική και να την προτιμούν αντί να ταξιδεύουν στην πρωτεύουσα της χώρας.

2.6.3.4 Αριθμός ασθενών αιμοκάθαρσης

Για τις ανάγκες της εφαρμογής υποθέτουμε πως 8.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα έχουν ανάγκες αιμοκάθαρσης σε σύνολο πληθυσμού της χώρας 11εκ. κατοίκων, δηλαδή ποσοστό 0,073%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά έχουμε:

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ (για αιμοκάθαρση)
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ (Τοπικοί) 170.000
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΝΟΜΟΥ (Υπερτοπικοί) 180.000
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΓΥΡΩ ΝΟΜΩΝ ευρύτερη περιφέρεια 340.000

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ actual 202x ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ budget 202x+1
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ (Τοπικοί) 124 24% 30 25% 31
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ (Υπερτοπικοί) 131 5% 7 5% 7
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ (όμοροι νομοί) 248 1% 2 1% 3
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ 39 41

Με βάση το συντελεστή 0,073% υπολογίζουμε τους ασθενείς της περιοχής και των γύρω περιοχών, με ανάγκη για αιμοκάθαρση. Στη συνέχεια, με βάση τα στοιχεία της χρήσης 202χ, υπολογίζουμε το μερίδιο της «Κ» ως ποσοστό επί του συνόλου και θέτουμε τον στόχο για το έτος 202χ+1.

Τα στοιχεία των ασθενών αιμοκάθαρσης μπορεί να τα αναζητήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος εκτός από τις πηγές που αναφέρθηκαν παραπάνω από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Νεφροπαθών. Βεβαίως, τα στοιχεία του γενικού πληθυσμού τα χρησιμοποιούμε όταν δεν μας είναι γνωστά τα στοιχεία που αφορούν τη συγκεκριμένη περιοχή. Αν γνωρίζουμε τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκες αιμοκάθαρσης στον συγκεκριμένο Νομό «Ν» προφανώς και θα τον λαμβάναμε υπόψη αντί του ποσοστού επί του γενικού πληθυσμού.

2.6.4 Προϋπολογισμός εσόδων «Κ» για το έτος 202χ+1

Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τον αριθμό των νοσηλευόμενων στο κάθε τμήμα, η πρόβλεψη των εσόδων για την χρήση 202χ+1 θα γίνει αν συνυπολογίσουμε την ημερήσια χρέωση της κλίνης και τις ημέρες νοσηλείας του κάθε ασθενή κατά μέσο όρο.

2.6.4.1 Παραδοχές για τον υπολογισμό των νοσηλίων

Ο τιμοκατάλογος των κλινών υπολογίζεται με βάση τα ποσά που χορηγούν τα ταμεία, τα λοιπά έξοδα (εξετάσεων) και μια χρέωση του ασθενή. Η μέση χρέωση για τον παθολογικό τομέα υπολογίζεται σε 130 € ανά ημέρα (30 € η εισφορά των ταμείων, 30 € τα έξοδα των εξετάσεων και 70 € η χρέωση του ασθενή). Αντίστοιχα η μέση χρέωση για τον χειρουργικό τομέα υπολογίζεται σε 330 € (περιλαμβάνονται έξοδα εξετάσεων, χειρουργείου, ναρκώσεων κλπ.), για την μαιευτική κλινική 500 € και οι 80 € την αιμοκάθαρση ή “one day clinic”.

Τα νοσήλεια παραμένουν ίδια για τις χρήσεις 202χ και 202χ+1.

2.6.4.2 Υπολογισμός εσόδων κλινικής – Budget 202x+1

Η παρουσίαση των εσόδων με βάση τον αριθμό των νοσηλευόμενων στο κάθε τμήμα (βλ. θ.2.6.3) και την μέση τιμή των νοσηλίων, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΚΛΙΝΙΚΗ “Κ” actual 202x budget 202x+1
Α1. Παθολογικός Τομέας
μ.ο, ημέρες νοσηλείας 4 4
Τιμή / κλίνη ανά ημέρα 130 130
Αριθμός νοσηλευόμενων 1.574 1.781
Έσοδα 716.352 810.264
Α2. Χειρουργικός Τομέας
μ.ο, ημέρες νοσηλείας 3,0 3,0
Τιμή / κλίνη ανά ημέρα 330 330
Αριθμός νοσηλευόμενων 2.755 3.116
Έσοδα 2.727.648 3.085.236
Α4. Μαιευτική & Γυναικολογία
μ.ο, ημέρες νοσηλείας 4,0 4,0
Τιμή / κλίνη ανά ημέρα 500 500
Αριθμός νοσηλευόμενων 568 607
Έσοδα 1.135.500 1.213.500

A4. αιμοκάθαρση
μ.ο, ημέρες νοσηλείας 1,0 1,0
Τιμή / κλίνη ανά ημέρα 80 80
Αριθμός νοσηλευόμενων 39 41
συνεδρίες στο έτος 150 150
Έσοδα 468.000 486.002
Σύνολο γενικής κλινικής  5.047.500  5.595.002

Τα έσοδα υπολογίστηκαν ως το γινόμενο των ημερών νοσηλείας (μ.ο.) επί τον αριθμό των νοσηλευόμενων της κλινικής, και βεβαίως, το ποσό που προκύπτει θα πρέπει να πολλαπλασιάζεται με το ύψος των νοσηλίων. Ειδικά σε ότι αφορά τους συνανθρώπους μας που είναι νεφροπαθείς και δεν διανυκτερεύουν στην κλινική θα πρέπει να υπολογιστούν οι συνεχείς επισκέψεις (συνεδρίες), που είναι 2-3 την εβδομάδα. Στον πίνακα παραπάνω, υπολογίσαμε 150 συνεδρίες ανά ασθενή ετησίως.

2.6.5 Έσοδα εργαστηρίων – Budget 202x+1

Ακολουθεί ο υπολογισμός των εσόδων των εργαστηρίων που γίνεται με διαφορετική προσέγγιση.

2.6.5.1 Αριθμός διαγνωστικών τεστ

Επειδή για τις υπηρεσίες των εργαστηρίων έχει παρατηρηθεί αυξημένη ζήτηση τα έσοδα των εργαστηρίων υπολογίζονται με βάση την ετήσια δυναμικότητα τους.

Η ζήτηση αυτή μπορεί να προκύπτει και από τις ανάγκες των νοσηλευόμενων αλλά και από εξωτερικούς ασθενείς.

Στις περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης τα μερίδια της αγοράς έχουν μικρότερη σημασία αφού θα πρέπει να αναζητηθεί τρόπος ώστε καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες. Οι στόχοι για αύξηση της πληρότητας θα πρέπει να συνοδεύονται και με προσλήψεις νέου προσωπικού δεδομένου ότι η 100% πληρότητα των μηχανημάτων τους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το υφιστάμενο προσωπικό.

2.6.5.2 Τιμοκατάλογος εργαστηρίων

Ο τιμοκατάλογος χρέωσης, όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις, είναι αντίστοιχος με τα προβλεπόμενα από το ΦΕΚ τιμολόγια των ταμείων. Υποθέτουμε πως οι τιμές για το έτος 202χ+1 θα παραμείνουν οι ίδιες.

2.6.5.3 Budget εσόδων εργαστηρίων

 Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας με τις προβλέψεις των εσόδων εργαστηρίων για τη χρήση 202χ+1:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ actual 202x budget 202x+1
B1. Αξονική Τομογραφία
Πληρότητα 53,6% 72,0%
Τιμή/πράξη 73 73
Έσοδο  99.562  133.713
Β2. Μαγνητική Τομογραφία
Πληρότητα 53,6% 72,0%
Τιμή/πράξη 235 235
Έσοδο  480.763  645.667
Β3. Γ- κάμερα (σπινθηρογράφημα)
Πληρότητα 53,6% 72,0%
Τιμή/πράξη 270 270
Έσοδο  253.168  340.006
Β4. Υπέρηχος
Πληρότητα 53,6% 60,0%
Τιμή/πράξη 9 9
Έσοδο  24.550  27.475
Β5. Τρίπλεξ καρδιάς
Πληρότητα 53,6% 60,0%
Τιμή/πράξη 132 132
Έσοδο  360.061  402.970
Β6. Ακτινογραφία
Πληρότητα 53,6% 60,0%
Τιμή/πράξη 15 15
Έσοδο  122.748  137.376
Β7. Στεφανιογραφία
Πληρότητα 53,6% 60,0%
Τιμή/πράξη 106 106
Έσοδο  72.285  80.899
Β8. Αγγειοπλαστική
Πληρότητα 53,6% 60,0%
Τιμή/πράξη 293 293
Έσοδο  199.806  223.618
Β9. Αγγειογραφία
Πληρότητα 53,6% 80,0%
Τιμή/πράξη 270 270
Έσοδο  184.122  274.752
Β10. Holder ρυθμού
Πληρότητα 53,6% 80,0%
Τιμή/πράξη 73 73
Έσοδο  597.374  891.418
Β11. Holder πιέσεως
Πληρότητα 53,6% 80,0%
Τιμή/πράξη 73 73
Έσοδο  597.374  891.418
Β12. Τεστ Κοπώσεως
Πληρότητα 53,6% 80,0%
Τιμή/πράξη 44 44
Έσοδο  90.015  134.323
Β13. Μέτρηση οστικής πυκνότητας
Πληρότητα 53,6% 80,0%
Τιμή/πράξη 50 50
Έσοδο  204.580  305.280
Β14. Μαστογραφία
Πληρότητα 53,6% 80,0%
Τιμή/πράξη 15 15
Έσοδο  30.687  45.792
Β15. Μικροβιολογικό / Βιοχημικό / Αιματολογικό
Πληρότητα
Τιμή/πράξη  331.709  453.471
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  3.648.804  4.988.176

Ο υπολογισμός των εσόδων της χρήσης 202χ+1 μπορεί να γίνει με απλή αναγωγή των εσόδων της χρήσης που έκλεισε(202χ) στα νέα ποσοστά πληρότητας. Αυτό βεβαίως γίνεται επειδή στο παράδειγμά μας αναφερόμαστε στα ίδια μηχανήματα με τις ίδιες δυναμικότητες και με τη ίδια χρέωση ανά πράξη.

Το μόνο που αλλάζει ανάμεσα στις 2 χρήσεις είναι η πληρότητα των μηχανημάτων τα οποία αν και δεν απέδωσαν το σύνολο της δυναμικότητας τους δεν κάλυψαν την αυξημένη ζήτηση, λόγω έλλειψης προσωπικού. Για το 202χ+1, τέθηκαν υψηλότεροι στόχοι που συνοδεύονται με αύξηση του προσωπικού της «Κ».