Skip to content

☎️ 2105442849 - 2110128841

Πρακτικό εγχειρίδιο Δημόσιου Λογιστικού

45.00

SKU: 2017 Category:

Πανεπιστημιακό Σύγγραμμα
Η νέα έκδοση της Astbooks με τίτλο «Πρακτικό εγχειρίδιο Δημόσιου Λογιστικού», ασχολείται με θέματα που απασχολούν τα λογιστήρια των δημοσίων φορέων, τα θεωηρτικά και πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι υπηρετούν σε οποιαδήποτε θέση και με οποιοδήποτε εργασιακή σχέση το δημόσιο λογιστικό σύστημα.
Σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη, να κατανοήσει θέματα που αφορούν τις λογιστικές μονάδες των δημοσίων φορέων, και ειδικά στα λογιστήρια δημοσίων φορέων ή τον εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων από δημόσιο φορέα καθώς και τους Ο.Τ.Α.
Απευθύνεται σε αναγνώστες με βασικές γνώσεις λογιστικής και προσπαθεί να κατευθύνει και να εντοπίσει τις διαφορές του δημοσίου λογιστικού από το λογιστικό του ιδιωτικού τομέα. Έτσι έχοντας την εμπειρία και του ιδιωτικού φορέα, μου φάνηκε αρχικά παράξενο, γιατί για χρόνια ο δημόσιος τομέας δεν τηρούσε ένα λογιστικό πρόγραμμα, διπλογραφικό σύστημα όπως σε ένα λογιστήριο μια ιδιωτικής επιχείρησης.
Ειδικότερα, με οδηγό το προεδρικό διάταγμα «ΠΔ 54/2018» με το οποίο καθορίζεται το λογιστικό πλαίσιο που διέπει τις οντότητες της γενικής κυβέρνησης, όπως αυτές καθορίζονται από το μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), στο βιβλίο περιλαμβάνεται η κάτωθι θεματολογία:

Δημόσια διοίκηση και χρηματοοικονομική διοίκηση
Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός εσόδων
Οικονομικές καταστάσεις
Έσοδα Δημοσίων φορέων – Λοιπά έσοδα
Δαπάνες
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Επιδοτήσεις
Τόκοι – Λοιπές δαπάνες
Ενσώματα πάγια, άυλα και αποθέματα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις – καθαρή θέση

Λεπτομέριες

Ε.2 Λογαριασμοί ενιαίου λογιστικού σχεδίου ομάδας εσόδων

Ε.2.1 Φόρων επί αμοιβών και υπηρεσιών (1.1.1.01 και 1.1.1.02)

1. Έσοδα
1 Έσοδα
1.1 Φόροι
1.1.1 Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών
1.1.1.01 Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ.
1.1.1.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων
1.1.1.01.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους προστιθέμενης αξίας που Εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ.
1.1.1.02 Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται από τελωνεία
1.1.1.02.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων
1.1.1.02.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται από τελωνεία
1.1.1.02.91 Ανά ταξινομήσεις εσόδων από φόρους προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται από τελωνεία

Ε.2.1.1 Παράδειγμα

Προς διευκόλυνση του αναγνώστη παραθέτουμε παράδειγμα λογιστικών γεγονότων που αφορούν την παραπάνω κατηγορία εσόδων καθώς και τις εγγραφές αυτών.

1) Στις 18/1/2021 φορέας «Πανεπιστήμιο «έλαβε επιστολή ότι από την έγκριση του προϋπολογισμού με την εγκριτική απόφαση Νο…. θα λάβει επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό ποσό 180.000 ευρώ.

2) Στις 5/2/2021 επιβεβαιώνεται η επιχορήγηση για τη προμήθεια υπολογιστών αναβάθμισης της μονάδας «φορέα» ποσού 28.000 ευρώ.

3) Στις 12/2/2021 Ποσό 120.000 ευρώ από την επιχορήγηση που είχε εγκριθεί κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του φορέα.

4) Στις 25/2/2021 κατατίθενται στο λογαριασμό όψεως του φορέα οι 28.000 ευρώ ποσό που αφορά έγκριση…Νο… για την αγορά υπολογιστών.

  1. Εγγραφές απεικόνισης σχετικά με την επιχορήγηση «προϋπολογισμός» και τα έξοδα αυτού

Λογιστικές εγγραφές κίνησης λογαριασμών

Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 180.000

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
31.30 Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες φορέα 180.000,00
74.00.00 Επιχορηγήσεις δαπανών 180.000,00
06.10.00.0112 Επιχορηγήσεις δαπανών 180.000,00
06.21.00.0112 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες λειτουργίας 180.000,00
31.51.00.00.. Απαιτήσεις από λοιπές επιχορηγήσεις 28.000,00
43.01.03.01 Επιχορηγήσεις 28.000,00
38.03.00 Καταθέσεις όψεως Κατάθεση σε τράπεζα ….. 120,000,00 120.000,00
31.51.00.. Απαιτήσεις από λοιπές επιχορηγήσεις
38.03.00 Καταθέσεις τράπεζα…. Καταθέσεις εγκρίσεων για λειτουργικές δαπάνες 28.000,00 28.000,00
31.51.00..Απαιτήσεις από λοιπές επιχορηγήσεις

Ε.3 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης

Ε.3.1 Λογαριασμοί

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης επιβάλλονται ως ειδικοί ανά μονάδα προϊόντος φόροι επί προκαθορισμένου και περιορισμένου εύρους προϊόντων (πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται στους φόρους και δασμούς επί εισαγωγών (1.1.1.03).

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης συνήθως επιβάλλονται σε πολυτελή ή μη βασικά αγαθά, σε αλκοολούχα ποτά, στον καπνό, σε ενεργειακά προϊόντα και συναφή αγαθά και υπολογίζονται με διαφοροποιημένους ανά κατηγορία προϊόντος συντελεστές.

Μπορεί να επιβάλλονται σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής ή διανομής και συνήθως υπολογίζονται ως μια συγκεκριμένη χρέωση ανά μονάδα βάσει χαρακτηριστικών αναφοράς που αφορούν αξίες, βάρος, ισχύ ή ποσότητα του προϊόντος.

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται ειδικοί φόροι επί εξατομικευμένων προϊόντων όπως τα προϊόντα καπνού, τα αλκοολούχα ποτά, τα καύσιμα των οχημάτων και τα έλαια των υδρογονανθράκων.

Εάν ένας φόρος που συλλέγεται κυρίως επί εισαγομένων αγαθών, επίσης εφαρμόζεται ή θα μπορούσε να εφαρμοστεί με τον ίδιο νόμο σε συγκρίσιμα εγχώρια παραγόμενα αγαθά, το έσοδο από αυτό το φόρο ταξινομείται ως ειδικός φόρος κατανάλωσης και όχι ως δασμός εισαγωγών.

Η αρχή αυτή εφαρμόζεται έστω και εάν δεν υπάρχει συγκρίσιμη εγχώρια παραγωγή ή δεν υπάρχει πιθανότητα τέτοιας παραγωγής. Φόροι επί της χρήσης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας όπως το νερό, ο ηλεκτρισμός, το αέριο και η ενέργεια, θεωρούνται ως ειδικοί φόροι κατανάλωσης και όχι ως φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών.

1.1.1.03 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης
1.1.1.03.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων
1.1.1.03.90 Δουλευμένα έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης
1.1.1.03.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από ειδικούς φόρους κατανάλωσης

Ε.3.2 Φόροι με μορφή χαρτοσήμου (1.1.1.04)

Αφορά διάφορους φόρους που ονομάζονται φόροι χαρτοσήμου, ανεξάρτητα του εάν εισπράττονται με τη μορφή χαρτοσήμου.

1.1.1.04 Φόροι με μορφή χαρτοσήμου
1.1.1.04.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων
1.1.1.04.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους με μορφή χαρτοσήμου
1.1.1.04.91 Αναταξινομήσεις εσόδων με τη μορφή χαρτοσήμου

Ε.3.3 Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών (1.1.1.05)

Φόροι πληρωτέοι κατά την αγορά ή πώληση μη χρηματοοικονομικών και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένου του ξένου συναλλάγματος.

Οι φόροι αυτοί καθίστανται πληρωτέοι όταν αλλάζει η κυριότητα ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν αυτό είναι αποτέλεσμα μεταφοράς κεφαλαίου (κυρίως κληρονομιών και δωρεών), οπότε καταγράφονται ως «Φόροι κεφαλαίου» (Λογαριασμός 1.1.6).

Ε.3.4 Φόροι ταξινόμησης οχημάτων – Φόροι πληρωτέοι κατά την πρώτη κυκλοφορία οχημάτων στη χώρα

1.1.1.05 Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών
1.1.1.05.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων
1.1.1.05.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών
1.1.1.05.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών
1.1.1.06 Φόροι ταξινόμησης οχημάτων
1.1.1.06.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων
1.1.1.06.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους ταξινόμησης οχημάτων
1.1.1.06.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους ταξινόμησης οχημάτων

Ε.3.5 Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών

Φόροι που επιβάλλονται επί συγκεκριμένων υπηρεσιών, όπως διασκέδαση, εισιτήρια του θεάτρου και κινηματογράφου, λαχεία και τυχερά παιγνίδια (εκτός όσων υπολογίζονται επί κερδών λαχείων και τυχερών παιχνιδιών), ασφάλιστρα, ξενοδοχεία ή διαμονή, υπηρεσίες στέγασης, εστιατόρια, μεταφορές, επικοινωνία, διαφήμιση κ.λπ.

1.1.1.08 Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών
1.1.1.08.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων
1.1.1.08.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπούς φόρους επί συγκεκριμένων υπηρεσιών
1.1.1.08.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπούς φόρους επί συγκεκριμένων υπηρεσιών

Ε.3.6 Λοιποί φόροι επί αγαθών

Φόροι που επιβάλλονται επί των γενικών πωλήσεων ή του κύκλου εργασιών, εκτός του φόρου τύπου προστιθέμενης αξίας, φόροι επί της εξαγωγής προϊόντων και οποιοσδήποτε άλλος φόρος επί αγαθών που δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω κατηγορίες

1.1.1.09 Λοιποί Φόροι επί αγαθών
1.1.1.09.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων
1.1.1.09.90 Δουλευμένα έσοδα από λοιπούς φόρους επί αγαθών
1.1.1.09.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από λοιπούς φόρους επί αγαθών